Facebook

ДГ Мир

Детска градина в град Мездра

Нека Вашето дете направи

първата стъпка към знанието с нас

Научи повече
Нека Вашето дете направи
Нека Вашето дете направи

първата стъпка към знанието с нас

Научи повече
Нека Вашето дете направи

Детска градина "Мир" - град Мездра обявява конкурс за длъжността "логопед" - 1 свободна щатна бройка.

Мястото е свободно считано от 1.10.2020 г. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността : висше образование, ОКС: "бакалавър" или "магистър", специалност "Логопедия" или "Логопедика" от професионално направление "Педагогика". 

Вид на договора : срочен на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. 

Начин на провеждане на конкурса :

   - по документи

   - събеседване. 

Необходими документи :

1. Заявление за участие. 

2. Документ за самоличност (за справка). 

3. Професионална автобиография (CV). 

4. Документ за придобита образователно-квалификационна степен, учителска правоспособност и квалификация. 

5. Документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит. 

6. Други документи, удостоверяващи професионална квалификация. 

7. Декларация по чл. 215, ал. 2 от ЗПУО. 

Срок на подаване на документите: от 15.09.2020 г до 23.09.2020 г. вкл. 

Място на подаване: документите се подават на място в ДГ "Мир", гр. Мездра, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 47, всеки делничен ден от 8.00 до 17.00 ч.

Лице за контакт : Диана Вутова, тел. 0879/ 44 52 10.

 

 

Добре дошли в ДГ 1 Мир - град Мездра

Най-доброто за образованието

Научи повече
За нашата детска градина

Градината е открита на 01.11.1971г. е като детски комбинат за 140 деца, с 4 градински и 2 яслени групи. Градинските и яслени групи се обединяват в ДГ на 01.10.1973г. През учебната 1998/99г ДГ Горна Кремена става филиал на детското заведение, а през 2001-ДГ Долна Кремена. И до днес двете детски градини работят като филиали на ДГ 1. На 01.04.2008г. след направено окрупняване на детските заведения в Община Мездра, ДГ Типченица стана филиал на ДГ 1

ДГ 1 Мир се посещава от 143 деца, разпределени в 5 градински и 1 яслена група
ДГ Г. Кремена посещават 16 деца в разновъзрастова група
ДГ Д. Кремена посещават 19 деца в разновъзрастова група
ДГ Типченица посещават 15 деца в разновъзрастова група

Научи повече
За нашата детска градина