Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Финансиране

        Финансирането на ДГ „Мир” Мездра и детска група с.Долна Кремена за делегираните от държавата дейности, се осъществява чрез утвърдения единен разходен стандарт за дете за съответната финансова година от държавния бюджет, а разходите за местна издръжка по образование- по утвърден бюджет на Община Мездра, въз основа на броя на децата, броя на групите, вида на институцията, които се определят по данни на НЕИСПУ/Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование/ и на основание на утвърдени от общината формули за разпределяне на средствата. Детското заведение е в системата на делегиран бюджет със статут на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, като общинска детска градина.

 

        В детското заведение се прилага Систама за финансово управление и контрол, която включва следните инструменти: политики, процедури, инструкции, документи, записи, въведени от ръководството на детската градина, с цел да се осигури разумна увереност, че целите на организацията са постигнати чрез:

  • Съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;
  • Надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;
  • Икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
  • Опазване на активите и информацията.