Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Прием

            В детската градина се приемат деца с изразено писмено желание на родителите на възраст от 10 месеца до 3 –годишна възраст за яслена група и деца от 3 до 6 годишна възраст за градинските групи. Съгласно разпоредбите в Закона за предучилищно и училищно образование, Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование, както и в Правилника за дейността на детската градина, в ДГ „Мир” Мездра и детска група с. Долна Кремена могат да се приемат и деца, навършили 2/две/ години към началото на учебната година на постъпването.

            Задължителното предучилищно образование се осъществява в подготвителни възрастови групи за деца навършили 5 и 6 –годишна възраст.

            Приема на деца се осъществява целогодишно. Не се допуска подбор на деца по пол, етническа и религиозна принадлежност. Записването, отписването и преместването в детската градина се извършва съгласно Наредба за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на  територията на Община Мездра, приета с Решение 226 по протокол 15 на Общински съвет Мездра и влиза в сила от 27.10.2016 година, Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование, както и в Правилника за дейността на детската градина с придружаващите задължителни документи към дейността. Педагогическото взаимодействие в детската градина се организира в основна и допълнителни форми.

 

           В ДГ „Мир”-Мездра и детска група с. Долна Кремена е създадена спокойна и позитивна среда за насочване на уверено общуване между децата. Проследява се индивидуалното развитие на всяко дете и предприемане на адекватно педагогическо взаимодействие и подкрепа.

           Над 10 години, детската градина привлича и задържа децата от малките населени места в община Мездра  в които няма детско заведение, като Община Мездра осигурява ежедневен превоз и съдейства при адаптирането и приобщаването на тези деца.

 

 

           ДГ "Мир" приема целогодишно деца в следните възрастови групи:

  • Яслена група "Патешки лудории" - от 10 м. до 3 год.;
  • Първа възрастова група "Мики Маус" - 3-4 год.;
  • Втора възрастова група "Смехорани" - 4-5 год.;
  • Трета  подготвителна възрастова група "Мики Маус" - 5-6 год.;
  • Четвърта подготвителна възрастова група А "Мечо Пух" - 6-7 год.;
  • Четвърта подготвителна възрастова група Б " Васил Левски" -  6-7год.;
  • Разновъзрастова група с. Долна Кремена.