Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Прием

            В детската градина се приемат деца с изразено писмено желание на родителите на възраст от 10 месеца до 3 –годишна възраст за яслена група и деца от 3 до 6 годишна възраст за градинските групи. Съгласно разпоредбите в Закона за предучилищно и училищно образование, Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование, както и в Правилника за дейността на детската градина, в ДГ „Мир” Мездра и разновъзрастова група с. Долна Кремена могат да се приемат и деца, навършили 2/две/ години към началото на учебната година на постъпването.

            Задължителното предучилищно образование се осъществява в групи за задължително предучилищно образование за деца навършили 4,5 и 6 –годишна възраст.

            Приемът на деца се осъществява целогодишно. Не се допуска подбор на деца по пол, етническа и религиозна принадлежност. Записването, отписването и преместването в детската градина се извършва съгласно Наредба за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на  територията на Община Мездра, приета с Решение 226 по протокол 15 на Общински съвет Мездра и влиза в сила от 27.10.2016 година, Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование, както и в Правилника за дейността на детската градина с придружаващите задължителни документи към дейността. Педагогическото взаимодействие в детската градина се организира в основна и допълнителни форми.

           В ДГ „Мир”-Мездра и разновъзрастова група с. Долна Кремена е създадена спокойна и позитивна среда за насочване на уверено общуване между децата. Проследява се индивидуалното развитие на всяко дете и предприемане на адекватно педагогическо взаимодействие и подкрепа.

           Над 10 години, детската градина привлича и задържа децата от малките населени места в община Мездра, в които няма детско заведение, като Община Мездра осигурява ежедневен превоз и съдейства при адаптирането и приобщаването на тези деца.

 

 

           ДГ "Мир" приема целогодишно деца в следните възрастови групи:

 • Яслена група "Патешки лудории" - от 10 м. до 3 год.;
 • Първа възрастова група "Гъка" - 3-4 год.;
 • Втора възрастова група "Барбарони" - 4-5 год.;
 • Трета "Б" възрастова група "Васил Левски" - 5-6 год.;
 • Трета"А" възрастова група "Вълшебство " - 5-6 год.;
 • Четвърта възрастова група "Мики Маус " - 6-7 год.;
 • Разновъзрастова група с. Долна Кремена.

 

          Прием на документи при постъпване на дете в детска градина:

 1. Приемането на документи се извършва от директора или упълномощено от него лице, като всяко заявление се регистрира във входящ дневник.
 2. Приемането на документи може да се извърши и по електронен път.
 3. Пълният пакет документи се приема и се входира във входящ дневник на детската градинa.

         Родителят (настойникът), представя следните задължителни документи:

 1. Заявление по образец, включващо трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите, телефон за връзка и е-mail адрес;
 2. Ксерокопие от удостоверение за раждане на детето (остава в детското заведение) и оригинал (за справка);
 3. Задължителни медицински изследвания:
 • лична здравно-профилактична карта на детето/попълнена от личния лекар на детето/;
 • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 • данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта;
 • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 • кръв за Васерман на един от родителите/ ако детето е за ясла/.

    4. Информирано съгласие.

    5. Декларация за снимков материал.