Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Проекти

 • Проект ЦОИДУЕМ
Проект „Етнокултурно взаимодействие“ № КП 33.21-2-012/01.12.2022г.
Проектът е финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Приоритет 2: Реализиране на форми за развитие на интеркултурна компетентност на всички субекти в системата на предучилищното и училищно образование за позитивно образователно и интеркултурно взаимодействие.

Успешната реализация на проекта ще създаде модел на иновативна форма в детската градина за придобиване на познания за съхраняване на бит, обичаи и традиции.у децата. 

Форма за осъществяване на самостоятелното образователно направление по интеркултурно образование "Етнокултурно взаимодействие" ще е систематизирано в две образователни ядра : "Културна идентичност и осъзнатост" и "Интеркултурно взаимодействие и правата на детето" и ще се осъществява в основна форма на педагогическо взаимодействие. 

Целта ни е да създадем образователното направление за шест
възрастови групи в детската градина, като по този начин 147 деца ще овладеят знания, умения и отношения в областта
на равните възможности и споделени ценности чрез изработените авторски дидактични материали и в последствие
създадем Наръчник на учителя и го предадем на други детски градини, работещи в интеркултурна образователна среда.
В периода от седем месеца, ДГ „Мир“ ще проведе следните дейности, целящи да постигнат целите, заложени в
проектното предложение: Информираност на проекта на Facebook- страница; Организиране на обучение на
педагогическите специалисти по методология на разработване на образователното направление и на помощниквъзпитатели за работа в интеркултурна образователна среда; Разработване на самостоятелно образователно направление
„Етнокултурно взаимодействие“ за осъществяване формите на педагогическо взаимодействие по интеркултурно
образование чрез използване на метода - работа по групи; Апробиране в процеса на педагогическо взаимодействие на
образователното направление „Етнокултурно взаимодействие“ чрез изработване на автодидактични игри, учебни
помагала и материали; Изготвяне на електронен наръчник на образователното направление „Етнокултурно
взаимодействие“ за споделяне, популяризиране и предаване на опита ни в други образователни институции.
Заключителна практическа сесия за представяне на резултатите от проекта, устойчивост и мултиплициране на
ефективността от проведените дейности.

 • Проект "Шампиони 2022"
   
Целта на проекта е да е да се изгради национална мрежа от 20 учебни заведения - подготвителни за училище групи в детски градини и начални училища като се развият умения за критическо мислене, креативност, инициативност, находчивост и предприемачество чрез цялостно учебно преживяване у над 250 деца и ученици, базирано на езикови, социално-емоционални и познавателни компетентности у децата от уязвими групи.
Методиката не дава наръчник за употреба, а е кутия с инструменти, които всеки един учител може да намери много полезни инструменти - за анализиране на нуждите на децата, за дефиниране на проблеми и за насърчаване на участието и преживяванията.
 
 • Проект ПУДООС - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда   ПУДООС (pudoos.bg)

Спечелен е проект в рамките на Национална кампания "Чиста околна среда 2022" и обявени от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема " Обичам природата и аз участвам" под наслов "ИГРАЯ, НАБЛЮДАВАМ, ОПОЗНАВАМ." Стойността е 7 500 лв. В проектното предложение е предвидена ударопоглъщаща настилка и комбинирано съоражение за игра на открито. Проектът е в процес на реализация.

 • НП "Без свободен час" - Модул 2“ Без свободен час в детската градина“- създаване на възможност за непрекъснат процес на организация на предучилищното образование чрез осигуряване на провеждането на планирани педагогически ситуации от заместващи учители през календарната година. 13. НП „Без свободен час“ (mon.bg) 

 

 

 • "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" 

Проектът се реализира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, Приоритетна ос 3: "Образователна  среда за активно социално приобщаване".

Партньор в реализирането на проекта е Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 

Дейностите по проекта, които ще се реализират са:

 • Дейност 1: Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи.
 • Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.
 • Дейност 3: Осъществяване на обучения, включително осигуряване на обучителни материали, пособия и др.;
 • Дейност 4: Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование, в т.ч. чрез дейността на образователни медиатори, на социални работници, ромски лидери или представители на ромската общност, включително чрез осигуряване на материали, пособия, помагала и др.;
 • Дейност 5: Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и недопускане на дискриминация.

 

 • "Образование за утрешния ден"

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

 • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
 • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
 • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
 • модернизиране на методите и средствата за обучение;
 • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
 • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
 • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Допустими дейности:

 • Дейност 1: Изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители – експерти, педагогически кадри, ученици и родители.
 • Дейност 2: Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).
 • Дейност 3: Обучения на педагогически специалисти (учители, директори, зам.-директори и др. с преподавателска заетост) по и със средствата на ИКТ, но не само.
  • Обучение в дигитални умения за създаване на дигитално съдържание за учебния процес;
  • Обучение на учители за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др. за повишаване дигиталната компетентност на учащите се;
  • Обучения на учители за програмиране/кодиране, кибер сигурност, защита на интелектуална собственост и др.;
  • Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ.
 • Дейност 4: Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др. Контрол на съответствието на дигиталното съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики.
 • Дейност 5: Идентифициране и утвърждаване на стойностни дигитални образователни ресурси – международни и национални, с отворен достъп и внедряването им в платформата за образователни услуги и съдържание (вкл. и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).
 • Дейност 6: Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).
 • Дейност 7: Информационни кампании за ползите от дигиталната компетентност, кибер безопасност, медийната грамотност, защита на интелектуалната собственост, промотиране на EU Code Week и др.

 

 • "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти".

 

 • Национална стратегия за прилагането на схема за предлагане на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини, училища и ЦПЛР в Р. България към Министерство на земеделието, храните и горите, до края на учебната 2022/2023г.в детската градина се предоставят пресни хранителни продукти по схема „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

 

 • Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”.

 

 • Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”-„Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда.”

 

 • Проект по 126 ПМС за подпомагане развитието на физическото възпитание и спорта в училищата и детските градини.