Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

 
 
Работна група "Пчеличка" се състои от 2-ма педагози, 1 помощник-възпитател и 24 деца от които 90 % от ромски произход. В изпълнение на Дейност 5, м. пети по проекта, групата създаде две автодидактични игри, 1 работен лист и 1 образователно табло.Чрез игрите, децата ще затвърдят своите знания за характерните облекла при различните етноси, за професиите в миналото на етническите малцинства в България, да различават и разбират значението на занаят и професия на различните етнически малцинства в България.Създадена е Програма за изпълнение на дейността, присъствен списък и отчетни доклади.
 
      
 
 
 
Работна група "Барбарони" през м. пети по проекта се състои от 1 педагог, 1 помощник-възпитател, 23 деца от които 5% от ромски произход. Работната група създаде 3 автодидактични игри, чрез които децата ще осъзнаят важността на обредната система на етносите, характерните ястия на българи и роми, народните носии, празниците от пролетния цикъл и как се отбелязват при различните етноси. Създадена е Програма за изпълнение на дейността, присъствен списък и отчетни доклади.
 
   
 
 
Работна група "Васил Левски" се състои от 2-ма педагози, 2-ма помощник-възпитатели, 25 деца от които 6 от ромски произход. Работната група в изпълнение на Дейност 5, м. пети по проекта създаде 3 автодидактични игри и 1 бр. куклен театър. Изработването на кукли и реквизит за куклен театър по ромска приказка подтикна децата да бъдат заедно, да приемат своите различия, да откриват неподозирани възможности в себе си. Игрите ще развият интелектуалната и емоционалната активност на децата, превръщайки я в благоприятна основа за опознаване на другите етнически групи, за създаване на трайни приятелство и преодоляване на етническите и религиозни предразсъдъци.Децата ще обогатят знанията си за характерните предмети на двата етноса, както и тяхната култура и традиции.Създадена е Програма за изпълнение на дейността, присъствен списък и отчетни доклади.
 
      
 
Работна група "Мики Маус" се състои от 2-ма педагози, 2-ма помощник-възпитатели, 25 деца от които 8 от ромски произход. През м. пети по проекта в изпълнение на Дейност 5, работната група създаде 3 автодидактични игри и 1 образователно табло. Чрез игрите децата ще наградят своите знания за правата и отговорностите, народните игри на двата етноси, ще обогатят речника си, диалогичната и монологичната реч, ще се възпита у тях траен интерес към приказките на различните народи. Образователното табло ще се използва като помощно средство при осъществяване формите на педагогическо взаимодейстие по ОН "Етнокултурно взаимодействие" като чрез него децата ще се запознаят с празниците и обичаите на различните етнически групи в България и възпитание у детето на емпатия, уважение, зачитане и приемане на различията.Създадена е Програма за изпълнение на дейността, присъствен списък и отчетни доклади.
 
   
 
 
 
През м. пети в изпълнение на Дейност 5, работна група "Смехорани" се състои от 2-ма педагогически специалисти, 2-ма помощник- възпитатели, 25 деца от които 5 от ромски произход.Работната група създаде 6 бр. автодидактични игри, насочени към формирането, съхраняването и развиването на детската индивидуалност в различните измерения: характер, способности и умения, личен опит, социално-нравствени качество, начин на поведение, отношение към света у децата. Чрез игрите у децата ще се възпита уважение към ценностите на двата етноса в игрова среда, ще опознаят празнично-обредната система на българсия и ромския етнос, ще се разширят и надградят знанията им за различните видове занаяте, бита, културата и традициите на двата етноса. Децата ще осъзнаят смисловата знакова ориентация на личните и фолклорни празници. Създадена е Програма за изпълнение на дейността, присъствен списък и отчетни доклади.
     
 
 
    
 
  
 
През м. пети, в изпълнение на Дейност 5 "Разработване на авторски игри, образователни табла, работни листа", работна група "Вълшебство" създадоха съвместно с децата 3 автодидактични игри и 2 работни листа.Чрез използването на игрите децата ще се запознаят с празнично-обредната система на българите и ромите, различните празнични облекла при двата етноса, както и ще придобият отношения за различните емоционални състояния. Работните листа ще допълват основните елементи от съдържанието по образователното направление и могат да послужат при осъществяване допълнителните форми на педагогическо взаимодействие.През месеца в работната група и в заниманията участваха 2-ма педагози, 1 помощник-възпитател, 25 деца от които 5% от ромски произход.Работната група е разработила за осъществяване на дейността Програма, присъствен списък и отчетни доклади.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
През м.четвърти по проекта в изпълнение на Дейност 5, взеха участие 11бр. педагогически специалисти, 9 помощник-възпитатели и 147 деца от всички възрастова група. Участниците - педагози и помощник - възпитатели сформираха 6 работни групи за работа по Дейност 5. Работните екипи създадоха План - програми за осъществяване на дейността и заявиха до ръководителят необходимите материали, необходими за изпълнение на дейността. През м. четвърти създадоха 25 бр. автодидактични игри, образователни табла и работни листа. В работните групи участваха 147 деца от които 30% от ромски произход. Съвместно с учителите и помощник-възпитателите, децата усъвършенстваха способността си за игрово коопериране в интегративни форми на играене, преодоляха изолацията и у тях се формира чувство на принадлежност към общност от съиграчи. Авторските игри, образователните табла и работните листа ще бъдат използвани при реализиране на формите на педагогическо взаимодействие по ОН "Етнокултурно взаимодействие". Авторските игри, които бяха изработени от деца, учители и помощник-възпитатели представляват един от възможните методи за стимулиране на рефлексивните процеси у детето. Те ще бъдат предназначени за подпомагане педагогическата практика в детската градина в мултикултурна среда. През м. четвърти по проекта по Дейност 5 са проведени 96 занимания съвместно с деца, педагози и помощник-възпитатели.
 
Работна група "Смехорани" през м. четвърти по проекта изготви Програма за дейностите на групата, обособи кът/ателие за подготовка и изработване на игрите, таблата и работните листа. Работна група "Смехорани" е сформирана от 25 деца от които 5 от ромски произход, 2 -ма педагогически специалисти и 2-ма помощник-възпитатели.Съвместно изработиха 2 автодидактичти игри и 2 работни листа, подходящи за осъществяване на педагогическо взаимодействие в четвърта възрастова група по ОН "Етнокултурно взаимодействие". Работните листа са метод за стимулиране на рефлексивните процеси у децата, метод за подпомагане педагогическата дейност в процеса на работа в мултикултурна среда. Проведени са занимания, съвместно с деца, учители и помощник-възпитатели. Целта на авторските игри и работните листа е децата да осъзнаят смисловата знакова ориентация на лични и фолклорни празници, да обясняват уникалността и ценността на всяка етническа група в региона в процеса на игрово взаимодействие, както и да проявяват в игрова среда уважение към различните етноси.Изготвени отчетни доклади с доказателства за изпълнение на дейността.
 
   
 
Работна група "Вълшебство" е сформирана от 2-ма педагогически специалисти, 1 помощник-възпитател и 25 деца от които 5 от ромски произход. В занималнята е обособен кът/ателие за осъществяване на дейността. Изготвена е Програма за дейността на работната група. Групата изработи 3 автодидактични игри и едно образователно табло, необходими при осъществяване на педагогическо взеимодействие във втора възрастова група. Целта е децата да се запознаят с обичаите и празниците на двата етноса, да осъзнаят добрите и лошите постъпки и да усъвършенстват знанията и уменията за междукултурно общуване чрез игра. Чрез игрите, децата ще се научат да обясняват положителни и отрицателни реакции в общуването между децата в интеркултурна среда, както и да проявяват емпатия към културата на своите връстници. В игрова среда детето демонстрира знания за празнични обичаи, традиционни за етносите в региона. Изготвени са отчетни доклади с доказателства за изпълнение на дейността.
 
 
 
Работна група"Мики Маус" е сформирана от 2-ма педагогически специалисти, 2-ма помощник-възиптатели и 25 деца от които 8 от ромски произход. Обособен е кът/ателие за дейността на групата. Разработена е Програма с дейностите на работната група. Изработени са 4 автодидактични игри, предназначени за подпомагане на педагогическата практика за работа в мултикултурна среда и ще бъдат използвани при реализиране на формите на педагогическо взаимодействие по ОН "Етнокултурно взаимодействие" във трета възрастова група.Игрите са разработени в контекста на рефлексивния подход на хуманистичното и глобалното обучение. Чрез използване на игрите в процеса на педагогическо взаимодействие у децата ще се възпита проява на уважение, емпатия и доверие към различията, ще осъзнават собственото си поведение и това на другите, при сътрудничество в съвместна дейност. Децата ще придобият знания и умения да описват върху нагледна основа мястото за живот на децата по света. Изготвени са отчетни доклади с доказателствена част за осъществяване на дейността.
 
  
 
Работна група "Васил Левски" се състои от 2-ма педагози, 2-ма помощник-възпитатели и 25 деца от които 6 от ромски произход. Обособен екът/ателие в занималнята за осъществяване на дейността. Изработени 1бр. автодидактична игра, 1 образователно табло и 4 бр. работни листа, необходими при осъществяване на педагогическо взаимодействие във всички възрастови групи по ОН "Етнокултурно взаимодействие". Чрез изработените материали у децата ще бъдет формирани сътрудничество, емпатия и екипна работа, както и подподагане на педагогическата практика за работа в мултикултурна среда. Чрез дейност с работните листа, детето обяснява положителни и отрицателни постъпки в общуването между героите в приказката и формира нагласи за успех в мултикултурна среда. Изготвени са отчетни доклади с доказателства за изпълнение на дейността.
 
  
 
Работна група "Барбарони" през м. четвърти по проекта изготви Програма за дейността на работната група. Групата се състои от двама педагогически специалисти, един помощник-възпитател и 23 деца, от които 5 от ромски произход. Обособен е кът/ателие за изпълнение на дейността.Съвместно изработиха 3 автодидактични игри и един работен лист, необходими при осъществяване на педагогическо взаимодействие в първа възрастова група по ОН "Етнокултурно взаимодействие". Чрез игрите и работния лист, децата показват в игрова дейност потребностите от дом, семейство на етносите в региона, проявяват солидарност в игрово взаимодействие към облеклото на двата пола, че независимо от етноса децата имат общи белези, проявяват солидарност в игрово взаимодействие към празничното облекло на хората от различните етноси и разпознават в игрово взаимодействие елементи от празнична среда на етносите. Изготвени отчетни доклади с доказателства за изпълнение на дейността.
 
 
 
 
Работна група "Пчеличка" се състои от 1 педагог, 1 помощник-възпитател и 24 деца от които 15 от ромски произход. В разновъзрастова група с. Долна Кремена е обособен кът/ателие за дейността на групата. Създадена на Програма за дейността на работната група. През м. четвърти от проекта, групата изработи 3 автодидактични игри, целта на които е децата да осъзнаят ценностите на семейството при подготовката на празнично-обредния календар на различните етноси.В игрова среда, детето демонстрира знания за празнични обичаи, традиционни за етносите в региона, описва върху нагледна основа мястото за живот и облекло на децата по света и демонстрира предпочитания за общуване с връстници и уважава техния избор. Изготвени са отчетни доклади с доказателства за осъществяване на дейността.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
През м. първи и м. трети от проекта, на основание чл.5, ал. 3 от Наредба № 13/2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, педагогическия екип от 12 педагози към ДГ „Мир“, гр. Мездра с разновъзрастова група с. Долна Кремена разработи самостоятелно иновативно образователно направление по интеркултурно образование „Етнокултурно взаимодействие“, което е насочено към съхраняване и осъществяване на взаимоотношенията между всички участници в образователния процес. В съдържанието на иновативното образователно направление са разработени - общи цели, методика, очаквани резултати, образователни стандарти и насоки за учителя; социално педагогически тренинги, като основна форма на взаимодействие с родители в междуетническа образователна среда и План-сценарии на проблемна ситуация с педагогически функции, като основна форма на педагогическо взаимодействие: “Възрастен-дете“ по ОН „Етнокултурно взаимодействие“ за всяка възрастова група.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В периода 27-29 януари 2023 г. в ДГ "Мир" се проведе обучение на педагогически специалисти и помощник - възпитатели на тема: "Рефлексивният подход в процеса на етнокултурно взаимодействие в междуетническа среда" в изпълнение на Дейност 3 - Подготовка, провеждане и обратна връзка от обучение с педагози и помощник - възпитатели по Проект "Етнокултурно взаимодействие"  N° КП 33.21-2-012/01.12.2022, финансиран от Център за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работни сесии на трите работни групи- "Образователно направление", "Социално-педагогически тренинг" и " План-сценарии на проблемна ситуация", ангажирани с осъществяването на Дейност 4-Разработване на иновативно образователно направление „Етнокултурно взаимодействие“.
Специфична цел на дейността: Подбор и структуриране на познавателно съдържание
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обособяване на кът по проект „Етнокултурно взаимодействие“ в ДГ „Мир“, № КП 33.21-2-012/01.12.2022г.
Проектът е финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Приоритет 2: Реализиране на форми за развитие на интеркултурна компетентност на всички субекти в системата на предучилищното и училищно образование за позитивно образователно и интеркултурно взаимодействие.
Поставяне на информационна табела и табло с информация за дейността на работните групи.
Изготвяне на Програма за дейностите на работните групи.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект "Етнокултурно взаимодействие", № КП 33.21-2-012/01.12.2022г. Бенефициент - ДГ "Мир", гр. Мездра.
Финансираща институция - Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Приоритет 2: Реализиране на форми за развитие на интеркултурна компетентност на всички субекти в системата на предучилищното и училищно образование за позитивно образователно и интеркултурно взаимодействие.
Начало на проекта: м. декември 2022г.
Края на проекта: м. юни 2023г.
В периода от 7 месеца, ДГ „Мир“ ще проведе следните дейности, целящи да постигнат целите заложени в проектното предложение: Информираност на проекта на Facebook- страница; Организиране на обучение на педагогическите специалисти по методология на разработване на образователното направление и на помощник-възпитатели за работа в интеркултурна образователна среда; Разработване на самостоятелно образователно направление „Етнокултурно взаимодействие“ за осъществяване формите на педагогическо взаимодействие по интеркултурно образование чрез използване на метода- работа по групи; Апробиране в процеса на педагогическо взаимодействие на образователното направление „Етнокултурно взаимодействие“ чрез изработване на автодидактични игри, учебни помагала и материали; Изготвяне на електронен наръчник на образователното направление „Етнокултурно взаимодействие“ за споделяне, популяризиране и предаване на опита ни в други образователни институции. Заключителна практическа сесия за представяне на резултатите от проекта, устойчивост и мултиплициране на ефективността от проведените дейности.