Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Модул 2„Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“

Срок на проекта:01.10.2023г.- 31.12.2023г.

1.Информационна кампания за ролята на образованието на децата сред родителите и и общността, в която живеят децата.

2.Провеждане на групови тренинги за приобщаване на родителите към живота на детската градина и мотивирането им за образованието и техните деца.

3.Провеждане на инициатива за популяризиране на добра практика във взъимодействието на институциите за обхващане и включване на децата в образователната система.

Очаквани резултати: Включени родители и семейства в процеса на обхващане и включване на децата в системата на предучилищното образование и повишен възпитателен потенциал и здравна култура на семейството.