Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Възрастови групи

         В ДГ „Мир” гр. Мездра осъществяват своята дейност 5/пет/ градински и 1 /една/ яслена групи, разпределени по възрастова обособеност.

         В детска група с. Долна Кремена функционира 1 /една/ разновъзрастова група.

Прикачени документи

Заповед брой деца-групи.pdf