Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Четвърта възрастова група "Мики Маус"

Екип:

  • Петя Дамянова - старши учител;
  • Десислава Мишева- старши учител;
  • Теменужка Хистова  - помощник - възпитател.

 

Реализират се уменията на детето да се вглежда, да се концентрира, да избира основания за дискусия, да прави опити за предположения, които водят до умението му да съгласува гледната си точка с другите. 

Групата се посещава от 25 деца. 

Екипът на групата работи за изграждане на отношения на приятелство, толерантност, разбирателство и недопускане на дискриминация по отношение на пол, раса и етническа принадлежност. Основната цел е постигане на добри резултати, изграждане на децата на умения да се справят сами и поставяне в среда и отношения, близки до семейните.

Децата активно участват във всички мероприятия и празници на детската градина и винаги се стараят да поздравяват колектива с малък жест за всеки празник, подпомагани и насърчавани от екипа на групата.

В детската група се създават условия за цялостно развитие на детската личност, както и придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.