Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Трета възрастова група "Смехорани"

Екип:

  • Надежда Петкова - учител;
  • Вероника Дичева- учител;
  • Росица Давидова - помощник - възпитател.

 

Реализират се уменията на детето да се вглежда, да се концентрира, да избира основания за дискусия, да прави опити за предположения, които водят до умението му да съгласува гледната си точка с другите. 

Групата се посещава от 25 деца - 10 момчета и 15 момичета. 

Екипът на групата работи за изграждане на отношения на приятелство, толерантност, разбирателство и недопускане на дискриминация по отношение на пол, раса и етническа принадлежност. Основната цел е постигане на добри резултати, изграждане на децата на умения да се справят сами и поставяне в среда и отношения, близки до семейните.

Децата активно участват във всички мероприятия и празници на детската градина и винаги се стараят да поздравяват колектива с малък жест за всеки празник, подпомагани и насърчавани от екипа на групата.