Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

За нас

 

ДГ „Мир” гр. Мездра е средищна, авторски тип детска градина и е част от системата на предучилищното и училищното образование,  в която се отглеждат, възпитават, обучават и социализират деца от 3 до 7 годишна възраст и се осигурява подготовката им за училище. 

В ДГ „Мир” са обособени 5 /пет/ градински групи и 1/една/ яслена група, разположени в двата корпуса на сградата, a детска група с. Долна Кремена изпълнява своята функция с 1/една/ разновъзрастова група.

През 1993 г. след решение на педагогически съвет и съгласие на община Мездра и РУО - ВРАЦА , детската градина става една от 9-те авторски детски градини в България за социализация на деца от ромски произход в неравностойно положение. От тогава работи по програмна система "Аз променям света" на проф. д-р Ирина Колева.