Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Екип

            В ДГ „Мир” гр.Мездра и детска група с.Долна Кремена работи квалифициран педагогически персонал с опит и стаж, както и директор, помощник-възпитатели, медицински специалисти, счетоводител, домакин-касиер, логопед, готвач, пом.готвач, служител поддръжка и ремонт. От учебната 2019/2020г. в ДГ „Мир” са назначени млади и амбициозни педагози.

            Екипът на детската градина акцентира върху създаване на атмосфера на сигурност, спокойствие, толерантност, екипност и доверие за пълноценно осъществяване на образователната политика, обучение и квалификация на педагогическите и непедагогическите специалисти.

            Въз основа на програмната система, по която работи детската градина, организацията на работа на помощник-възпитателите позволява в съответната възрастова група за децата да полагат грижи, обучават, възпитават и социализират екип от 3-ма души- 2-ма педагози и 1 помощник-възпитател, като помощник-възпитателят подпомага активно педагога и участва пряко във всички форми на педагогическо взаимодействие.

            12 от педагозите притежават образователно-квалификационна степен „магистър” на висшето образование, с присъдена професионално-квалификационни степени с тенденция за защита на по-високи степени.

           Длъжността „главен учител“ се заема от лице със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация „учител“.

           Част от непедагогическия персонал притежава професионална квалификация, необходима за длъжността „помощник-възпитател” със специалност „Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”.

           Компетентността на персонала е ключът към висококачествено образование и грижа в детска възраст. Усилията са насочени в посока използване на творческия потенциал на целия екип, грижа за всеки член и създаване на условия  всеки да се чувства лидер на своето място, с повече делегирани права.

           Персоналът на детската градина е мотивиран да придобива непрекъснато нови компетентности- личностни  и професионални, както и да повишава на квалификацията си на база идентифицирани потребности от обучение.

          В ДГ „Мир” Мездра с детска група с.Долна Кремена ежегодно се изготвя , актуализира при необходимост и изпълнява План за повишаване на  квалификацията на педагогическия и непедагогическия  персонал на детската градина.

 

         Екип на ДГ "Мир" - град Мездра:

 

            директор:

                Диана Вутова

            учители:

                Иванка Митова - ст. учител

              Симона Козовска - учител

                Милена Макавеева - ст. учител

               Цецка Йотова - гл. учител

               Петя Дамянова - ст. учител

               Десислава Мишева - ст. учител 

               Надежда Петкова - учител

               Вероника Дичева - учител

               Цветелина Поповска - учител

               Силвия Николова - учител

          помощник-възпитатели:

              Валентина Тодорова

               Ваня Андреева

              Наталия Найденова

             Теменужка Христова

             Росица Давидова  

             Вероника Тошева

             Виолета Цолова 

           Ива Тодорова

 

                  мед. специлисти: 

             Ваня Руменова

                                 

             Роксана Иванчева

 

             Марияна Димитрова

          главен счетоводител:

             Лили Андреева

          домакин - касиер:

             Силвия Гергова

          логопед:

              Силвия Събкова

         

         готвач:

             Цветанка Христова

         помощник - готвач: 

              Илинка Стефанова

         служител поддръжка и ремонт:

             Тихомир 

 

       Екип на детската група с. Долна Кремена:

 

         учители:

               Петя Митинска

          

               

        помощник - възпитател:

              Надежда Стефанова