Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Екип

            В ДГ „Мир” гр.Мездра и детска група с.Долна Кремена работи квалифициран педагогически персонал с опит и стаж, както и директор, помощник-възпитатели, медицински сестри, счетоводител, домакин-касиер, логопед, готвач, пом.готвач, служител поддръжка и ремонт. От учебната 2019/2020г. в ДГ „Мир” са назначени млади и амбициозни педагози.

            Екипът на детската градина акцентира върху създаване на атмосфера на сигурност, спокойствие, толерантност, екипност и доверие за пълноценно осъществяване на образователната политика, обучение и квалификация на педагогическите и непедагогическите специалисти.

            Въз основа на програмната система по която работи детската градина, организацията на работа на помощник-възпитателите позволява в съответната възрастова група за децата да полагат грижи, обучават, възпитават и социализират екип от 3-ма души- 2-ма педагози и 1 помощник-възпитател, като помощник-възпитателят подпомага активно педагога и участва пряко във всички форми на педагогическо взаимодействие.

            По-голяма част от педагозите притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър”и „магистър” на висшето образование, с присъдена професионално-квалификационни степени с тенденция за защита на по-високи степени.

           Длъжността „главен учител“ се заема от лице със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация „учител“.

           Част от непедагогическият персонал притежава професионална квалификация, необходима за длъжността „помощник-възпитател” със специалност „Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”.

           Компетентността на персонала е ключът към висококачествено образование и грижа в детска възраст. Усилията са насочени в посока използване на творческия потенциал на целия екип, грижа за всеки член и създаване на условия  всеки да се чувства лидер на своето място, с повече делегирани права.

           Персоналът на детската градина е мотивиран да придобива непрекъснато нови компетентности- личностни  и професионални, както и да повишава на квалификацията си на база идентифицирани потребности от обучение.

          В ДГ „Мир” Мездра с детска група с.Долна Кремена ежегодно се изготвя , актуализира при необходимост и изпълнява План за повишаване на  квалификацията на педагогическия и непедагогическия  персонал на детската градина.

 

         Екип на ДГ "Мир" - град Мездра:

 • директор - Диана Вутова;
 • учители - Милена Макавеева, Цецка Йотова, Венера Гачовска, Цветелина Поповска, Иванка Митова, Изабелла Хаджийска, Петя Дамянова, Десислава Мишева, Надежда Петкова, Вероника Дичева;
 • помощник-възпитатели - Наталия Георгиева, Ваня Андреева, Теменужка Христова, Росица Давидова, Жана Ангелова, Афродита Лачева, Валентина Тодорова, Нели Цветомирова, Вероника Тошева;
 • мед. сестри – Марияна  Димитрова, Ваня Руменова, Теодора Готова;
 • главен счетоводител - Лили Андреева;
 • домакин - касиер - Силвия Гергова;
 • логопед – Мариана Георгиева; 
 • готвач - Цветанка Христова;
 • помощник - готвач - Илинка Стефанова;
 • служител поддръжка и ремонт – Радко Василев.

 

       Екип на детската група с. Долна Кремена:

 • учители – Петя Митинска, Силвия Николова;
 • помощник - възпитател – Надежда Стефанова.