Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

История

       Детската градина е открита на 01.11.1971г.  като детски комбинат за 140 деца, с 4 градински и 2 яслени групи. Градинските и яслени групи се обединяват в ДГ на 01.10.1973г. През учебната 1998/99г ДГ Горна Кремена става филиал на детското заведение,  през 2001-ДГ Долна Кремена, а през 2008г. след направено окрупняване на детските заведения в Община Мездра, ДГ Типченица става филиал на детската градина.

       ДГ „Мир” гр.Мездра е част от системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, обучават и социализират деца от 3 до 7 годишна възраст и се осигурява подготовката им за училище. Към детската градина функционира и 1/една/ яслена група за деца от 10 месеца до 3 –годишна възраст. Детска група с.Долна Кремена изпълнява своята функция с 1/една/ разновъзрастова група, в която се осъществява обучаване, социализиране и възпитаване на  деца на възраст от 3 до 7 години.

      ДГ“ Мир“ се посещава от 160 деца, разпределени в 5 градински и 1 яслена група.
      ДГ Д. Кремена посещават 17 деца в разновъзрастова група.