Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Качество на образованието

           Система за управление на качеството, обхваща всички процеси по управление и прилагане на образователни политики, в едно със заложената координационна и субординационна рамка. ДГ „Мир“ се стреми да бъде надежден и отговорен партньор във формално образование и осигуряването на високо качество на услугите за обучение, които са съобразени с нуждите на обучаващите се и удовлетвореност на всички заинтересовани страни, като целта е да им помогне, да изграадят устойчиви знания, умения и успешно да се реализират обучаемите на пазара на труда. Обхватът се актуализара, за всяка учебна година, на база проучване и идентификация на първоначално състояние на системата.

       

            Вътрешната система за осигуряване на качеството е съвкупност от взаимосвързани действия и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото образование и/или обучение и резултатите от него в съответствие с държавните образователни стандарти и на действащото законодателство. 

            Вътрешната система за управление на качеството, се осъществява, чрез:
1. Определяне на потребностите и очакванията на участниците в образователния процес и на други заинтересовани страни;
2. Формулиране на целите на управление на качеството;
3. Определяне на дейностите със съответните отговорни лица, необходими за постигане на целите на управление на качеството;
4. Определяне и осигуряване на ресурсите, необходими за постигане на целите на управление на качеството;
5. Определяне на дейности и на начини за измерване на ефективността и ефикасността на образователния процес и взаимодействието между участниците в образователния процес;
6. Определяне и прилагане на мерки за предотвратяване на рискове;
7. Извършване на дейности за постоянно подобрение.

            Глобалната цел е повишаване на качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес, чрез ориентация към личностно-центрирания подход и стимулиране на развитието, творческите заложби, интереси, потребности и потенциала на всеки обучаем

Целите на управлението на качеството са насочени към непрекъснатото подобряване на:
1. Индивидуалният напредък на всеки обучаем;
2. Образователната среда в ДГ „Мир“ ;
3. Управлението на ДГ „Мир“ .