Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Маркетинг, PR и имидж

       Образователната институция функционира в сложна и динамична среда, която среда трябва непрекъснато да се наблюдава, анализира, да могат да се констатират промените на време за да се адаптира детската градина към нея. ДГ „Мир” трябва непрекъснато да усъвършенства своя продукт, съобразно изискванията на редица компоненти на тази среда.

       Основната задача на маркетинга в детската градина е да помогне на детското заведение да установи променящите се потребности и очакванията от родителите, учителите, непедагогическия персонал и  обществеността и да формира в тях позитивно отношение към образователния продукт, който предлага институцията.

      Основни принципи на маркетинга в детската градина са:

1.Принципи на единство. Този принцип изисква в обменния процес между родителите, учителите, непедагогическия персонал и обществеността да се постигне и поддържа в съответствие между индивидуалната и обществената полезност на детската градина като образователна институция.

2.Принцип на конкурентност. Този принцип е насочен да осигури на детското заведение трайно и достойно място в образователния пазар.

3.Принцип на обновяване на образователния продукт. Изисква изучаване на състоянието и тенденциите на изменение на образователния продукт в съответствие с търсенето.

4.Принцип на значимост. Изисква определянето и зачитането значимостта на всяка дейност в детската градина.

5.Принцип на комуникативно взаимодействие. Изисква поддържането на ефективни връзки и взаимодействия на детското заведение с родители, обществени институции, училище и др. Спомага за осигуряване на необходимата информация за това къде, какво, как, за кого е предназначен образователния продукт на детската градина, както и качеството на предлаганият продукт/новости в образователните програми, иновационни технологии и др./.

       Място на маркетинга в управлението на детската градина.

       Прилагането на маркетинговата концепция в управлението на детската градина трябва да се възприеме преди всичко като ориентация към родители, учители, непедагогически персонал и общественост за дейността на детското заведение, което води до качествени промени в дейността, така и в промяна на неговото управление.

       Тази промяна се изразява в :

1.Надграждаща промяна на целите. Непрекъснато усъвършенстване дейностите по пълноценното развитие на детето.

2.Надграждаща промяна в поведението на общността на детската градина. За да работи качествено маркетинговата стратегия се изисква пълното и възприемане от целия колектив, непрекъснато насочване на неговите усилия в услуга на детето.

3.Надграждаща промяна в дейностите. Насочване на всички дейности на детската градина към най-доброто удовлетворяване на образователните и други потребности в хармония с дългосрочно постигане целите на инситуцията.

       PR и имидж на детската градина

       Имиджа на детската градина се базира на изграждан през годините авторитет от екипите, родителите, обществеността и колектива на ДГ „Мир”.

       Изграденият имидж е своеобразно мерило на степента на развитие на детската градина и оценка за перспективността на резултатите, за зрелостта и професионализма на целия колектив. Благоприятният имидж на ДГ „Мир” трябва да бъде:

1.Адекватен- да съответства на реално съществуващия образ или специфика на детската градина.

2.Оригинален- да се отличава от образите на другите детски градини, да има свое разпознаваемо и уникално лице.

3.Пластичен- да не остарява, да може да се изменя и приспособява към новости.

      Създаването и запазването на образователния имидж на съвременната детска градина е целенасочен и добре обмислен стратегически процес. Информационното обезпечаване на управлението, презентирането на процесите и дейностите са задължителни за успешното функциониране на детската градина.

      Основни средства при запазване и надграждане на имиджа са :

  • Висока и реалистична самооценка;
  • Ясно съзнание за постигнатото качество на педагогическо взаимодействие, което трябва да се сподели;
  • Формирана идентичност- детската градина, която трябва да бъде забелязана и призната в обществото.

      Допълнителни средства:

  • Стил- единство на комуникация, поведение , екстериор и интериор;
  • Дизайн- визуално-комуникативни средства- лого, символи, работно облекло
  • Собствена твърческа дейност и продукция- флаери, електронно списание;
  • Ритуализиране- създаване на собствени ритуали;
  • Информационно-управленски средства- разпостранение на новини на различни нива и институции по повод специални събития, участия в дейности и др.
  • Комуникация с национални, регионални и общински институции за сътрудничество при реализация на образователната политика на детската градина
  • Обновявяне и регулярно актуализиране на сайта на детското заведение.