Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Материална база

                                                                                                            

          Сградата на ДГ „Мир” гр. Мездра е проектирана и поддържана в зависимост от видовете групи и капацитетът и, в която се създават необходимите условия за отглеждане, възпитание, обучение и социализация на децата и провеждане на качествено и пълноценно протичане на педагогическо взаимодействие.

          В ДГ „Мир” са обособени 5 /пет/ градински групи и 1/една/ яслена група, разположени в двата корпуса на сградата, съединени с „топла” връзка. Сградата е двуетажна, със сутерен. Всяка възрастова група е разположена в собствено помещение, състоящо се от просторни и слънчеви занимални с обособени кътове за хранене, обучение и игра, просторно спално помещение с легла, съобразени за съответната възраст, като в две от групите леглата на децата са разположени в занималнята, но в конструкция, удобна за прибиране на леглата, офис за разпределяне на храната на децата, съблекалня с гардеробче за всяко дете, тоалетно помещение, както и стая за персонала.

          Сградата е газифицирана, използват се и слънчеви колектори.

                                                 

          Съвременно обзаведен медицински кабинет с всичко необходимо за първа помощ и грижа за здравето на децата, административни помещения, светли и просторни коридори, работилница, котелно помещение. Зала за спорт и музикални занимания, логопедичен кабинет, методичен кабинет, стая за жената.

        Яслената група е с отделен вход на първия етаж на сградата и самостоятелна площадка за игра на открито в дворното пространство на детската градина. Групата е обзаведена с всички съобразени с възрастта на децата мебели и кътове, необходими за осигуряване на условия за нормално психическо и физическо развитие, възпитание и отглеждане на децата от 10 месеца до 3-годишна възраст.

       При определяне на броя на децата в група, се спазват изискванията за минимална площ на дете, занималня с кът за хранене и спалня в обособена зона, определени в Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването, културата и изкуствата.

         В сутерена на сградата е обособен кухненски блок, който е съвременно оборудван с всичко необходимо за правилното, полезно и здравословно приготвяне на храната и съобразно спазването на санитарно-хигиенните изисквания. В кухненският блок се използва и конвектомат.

       В ДГ „Мир” е обособено дворно пространство за ползване от всички групи и по една самостоятелна открита площадка за игри за всяка група. През 2019г. бе открит спортен терен за мини-футбол с мрежа за открита спортна площадка, както и еко-градина. A на 21.09.2021г. по повод Европейския ден без автомобили беше открита и площадка за обучение по БДП, която е изградена по проект към НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Площадки за обучение по БДП". Тя подпомага обучението на децата по безопасност на движението по пътищата.

 

   

         

          На 12 октомври 2022 г. официално беше открита нова детска площадка с ударопоглъщаща настилка. Съоражението е финансирано в рамките на Национална кампания "Чиста околна среда 2022" в обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда конкурс на тема "Обичам природата и аз участвам". 

          Създадена е ИКТ среда със модерни ИКТ средства, подпомагащи педагогическото взаимодействие- 1 преносима и 1 стационарна мултимедия, компютри, принтер, копирна машина, телевизори и DVD, озвучителна уредба, както и интерактивна дъска.

          От ноември месец 2020 г. в ДГ " Мир" гр.Мездра вече има вградена домофонна система на двата входа на детското заведение.

                                                             

           Достатъчен библиотечен фонд- педагогически печат, научна литература, утвърдени дидактични учебни помагала и дидактични материали.

          В детската градина са осигурени познавателни книжки за децата, записани в групите за задължително предучилищно образование, както и на 4-годишните деца по Програмна система „Аз променям света” с автор проф. д-р Ирина Колева, одобрена от МОН, насочена към интеркултурното образование на детето, осигуряваща ранна социализация в съответствие с държавни образователни стандарти за предучилищното образование.

      Детска група с. Долна Кремена е обособена в централната част на с. Долна Кремена, Община Мездра. Сградата на детската градина е масивна, ремонтирана и поддържана, в която се отглеждат, възпитават, обучават и социализират деца от 3 до 7 годишна възраст в обособена разновъзрастова група. Помещенията отговарят на всички съвременни изисквания за провеждане процеса на педагогическо взаимодействие, хранене, почивка и социализация на децата. Сградата е отопляема с твърдо гориво, поддържано дворно пространство с детски уреди за игра на открито.

           Осигурени са познавателни книжки за дейността на децата, записани в групите за задължително предучилищно образование и за 4-годишните деца, както и играчки и други образователни средства и материали, необходими за нормалното осъществяване на педагогическо взаимодействие.