Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Материална база

                                                                                                            

          Сградата на ДГ „Мир” гр. Мездра е проектирана и поддържана в зависимост от видовете групи и капацитетът и, в която се създават необходимите условия за отглеждане, възпитание, обучение и социализация на децата и провеждане на качествено и пълноценно протичане на педагогическо взаимодействие.

          В ДГ „Мир” са обособени 5 /пет/ градински групи и 1/една/ яслена група, разположени в двата корпуса на сградата, съединени с „топла” връзка. Сградата е двуетажна, със сутерен. Всяка възрастова група е разположена в собствено помещение, състоящо се от просторни и слънчеви занимални с обособени кътове за хранене, обучение и игра, просторно спално помещение с легла, съобразени за съответната възраст, като в две от групите леглата на децата са разположени в занималнята, но в конструкция, удобна за прибиране на леглата, офис за разпределяне на храната на децата, съблекалня с гардеробче за всяко дете, тоалетно помещение, както и стая за персонала.

          Сградата е газифицирана, използват се и слънчеви колектори.

                                                 

          Съвременно обзаведен медицински кабинет с всичко необходимо за първа помощ и грижа за здравето на децата, административни помещения, светли и просторни коридори, работилница, котелно помещение. Зала за спорт и музикални занимания, логопедичен кабинет, методичен кабинет, стая за жената.

        Яслената група е с отделен вход на първия етаж на сградата и самостоятелна площадка за игра на открито в дворното пространство на детската градина. Групата е обзаведена с всички съобразени с възрастта на децата мебели и кътове, необходими за осигуряване на условия за нормално психическо и физическо развитие, възпитание и отглеждане на децата от 10 месеца до 3-годишна възраст.

       При определяне на броя на децата в група, се спазват изискванията за минимална площ на дете, занималня с кът за хранене и спалня в обособена зона, определени в Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването, културата и изкуствата.

         В сутерена на сградата е обособен кухненски блок, който е съвременно оборудван с всичко необходимо за правилното, полезно и здравословно приготвяне на храната и съобразно спазването на санитарно-хигиенните изисквания. В кухненският блок се използва и конвектомат.

       В ДГ „Мир” е обособено дворно пространство за ползване от всички групи и по една самостоятелна открита площадка за игри за всяка група. През 2019г. бе открит спортен терен за мини-футбол с мрежа за открита спортна площадка, както и еко-градина. A на 21.09.2021г. по повод Европейския ден без автомобили беше открита и площадка за обучение по БДП, която е изградена по проект към НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Площадки за обучение по БДП". Тя подпомага обучението на децата по безопасност на движението по пътищата.

 

   

          Създадена е ИКТ среда със модерни ИКТ средства, подпомагащи педагогическото взаимодействие- 1 преносима и 1 стационарна мултимедия, компютри, принтер, копирна машина, телевизори и DVD, озвучителна уредба, както и интерактивна дъска.

          От ноември месец 2020 г. в ДГ " Мир" гр.Мездра вече има вградена домофонна система на двата входа на детското заведение.

                                                             

           Достатъчен библиотечен фонд- педагогически печат, научна литература, утвърдени дидактични учебни помагала и дидактични материали.

          В детската градина са осигурени познавателни книжки за децата, записани в групите за задължително предучилищно образование, както и на 4-годишните деца по Програмна система „Аз променям света” с автор проф. д-р Ирина Колева, одобрена от МОН, насочена към интеркултурното образование на детето, осигуряваща ранна социализация в съответствие с държавни образователни стандарти за предучилищното образование.

      Детска група с. Долна Кремена е обособена в централната част на с. Долна Кремена, Община Мездра. Сградата на детската градина е масивна, ремонтирана и поддържана, в която се отглеждат, възпитават, обучават и социализират деца от 3 до 7 годишна възраст в обособена разновъзрастова група. Помещенията отговарят на всички съвременни изисквания за провеждане процеса на педагогическо взаимодействие, хранене, почивка и социализация на децата. Сградата е отопляема с твърдо гориво, поддържано дворно пространство с детски уреди за игра на открито.

           Осигурени са познавателни книжки за дейността на децата, записани в групите за задължително предучилищно образование и за 4-годишните деца, както и играчки и други образователни средства и материали, необходими за нормалното осъществяване на педагогическо взаимодействие.