ДГ 1 Мир
Детска градина в град Мездра

Материална база

Създадената  позитивна образователна и подкрепяща среда  подпомага  развитието на разнообразните потребности и потенциал на всяко дете, спомага за обхвата и задържането  им  както в детската градина в Мездра, така  и в  разновъзрастовите групи в  с Г.Кремена, с. Д.Кремена,  с.Типченица.