Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

         В ДГ „Мир” с детска група с.Долна Кремена е създаден екип по обхват, който съвместно с директора на институцията да продължи работата за :

1.Предприема мерки за обхващането в образователната система на идентифицираните деца в задължителна предучилищна възраст;

2.Предлага мерки за реинтеграцията в образователната система на идентифицираните деца, отпаднали от детска градина;

3.Предлага мерки по превенция на включваните в образователната система и идентифицирани деца в риск от отпадане с цел осигуряване на ежедневното им присъствие в образователната институция;

4.Участва в анализа на резултатите от прилагането на мерки по отношение на всяко дете, идентифицирани като необхванати, отпаднали или застрашени от отпадане от образователната система;

5.Планира  посещения по домовете на децата, които подлежат на задължително предучилищно образование и са отпаднали или са в риск от отпадане, с цел записването им в детска градина или преодоляването на риска от отпадане и редовна посещаемост;

6.Определя за всяко дете основната причина, поради която е необхванато, отпаднало или е в риск от отпадане, и отразяват кода на съответната причина в ИСРМ /Информационната система за реализация на механизма/.

7.Осъществява пряко взаимодействие с родителите, настойниците/попечителите или с лицата, които полагат грижи за детето, за обхващане и включване на децата  в образователната система;

 

       В ДГ „Мир” с детска група с.Долна Кремена е разработена План за превенция на ранното напускане на децата от детската градина.