ДГ 1 Мир
Детска градина в град Мездра

Мисия и визия

МИСИЯ

  • Детето в центъра на педагогическото взаимодействие при подготовката му за училище.

 ВИЗИЯ

  • Съчетаване на добри традиции и иновации между участниците в процеса на педагогическо взаимодействие.

ПРИОРИТЕТИ

  • Информираност, координация и ефективно взаимодействие на институциите във връзка с  Механизъма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца  в задължителна предучилищна възраст.
  • Методическа подкрепа за повишаване професионалните умения на педагогическите специалисти  - условие за ефективен образователен процес.
  • Прилагане на добри иновативни практики с доказана образователна ефективност и качествени резултати.
  • Прилагане на ефективни мерки за повишаване на  резултатите от образователния процес  с акцент за овладяване на книжовен български език.
  • Постигане на успешна социализация на детската личност в условията на ДГ.
  • Методическо подпомагане и предприемане на действия  за превенция на агресията и за засилване на сигурността  в образователните институции;
  • Реализиране на процеса на приобщаващо образование и осигуряване на подкрепа на личностното развитие на децата.
  • Партньорство и сътрудничество с родителите  за създаване на поведенчески модели у деца и възрастни.