Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Мисия, визия и приоритети

МИСИЯ - детето е в центъра на педагогическото взаимодействие при подготовката му за училище.

 

ВИЗИЯ - съчетаване на добри традиции и иновации между участниците в процеса на педагогическо взаимодействие.

 

ПРИОРИТЕТИ:

  • информираност, координация и ефективно взаимодействие на институциите във връзка с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца в задължителна предучилищна възраст;
  • методическа подкрепа за повишаване професионалните умения на педагогическите специалисти - условие за ефективен образователен процес;
  • прилагане на добри иновативни практики с доказана образователна ефективност и качествени резултати;
  • прилагане на ефективни мерки за повишаване на резултатите от образователния процес с акцент за овладяване на книжовен български език;
  • постигане на успешна социализация на детската личност в условията на ДГ;
  • методическо подпомагане и предприемане на действия за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции;
  • реализиране на процеса на приобщаващо образование и осигуряване на подкрепа за личностното развитие на децата;
  • партньорство и сътрудничество с родителите за създаване на поведенчески модели у деца и възрастни.