Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Мониторинг и контрол

       І.Контролна дейност на директора.

           Контролът като функция на педагогическия процес измерва степента на изпълнението на поставените цели и задачи. Тази му функция е насочена към търсенето на начини за установяване на резултатите от реализирането на целите на програмната система, за регулиране на различните дейности и получаване на временна и обективна информация за изпълнението на взетите решения..

            Директорът трябва да притежава умения за контрол и корекция на изпълнението като установява критерии за равнище на изпълнението на задачите и организира система за наблюдение, оценка, обратна информация, взимане и изпълнение на корекционни решения. Директорът:

        1.Установява ясни стандарти и конкретни показатели за изпълнение и качество.

        2.Осъществява постоянен текущ, административен, тематичен, превантивен и финансов контрол на постигнатия напредък.

        3.Използва различни начини за наблюдение на ефективността на работата;

        4.Контролира и отчита изпълнението на задачите в екипите.

            След осъществения контрол, директорът оформя резултатите от проверката в констативен протокол. Лицето, обект на контрола се запознава с крайната оценка в констативния протокол, което удостоверява с подписа си.

            В ДГ „Мир”-Мездра с детска група с.Долна Кремена ще бъде създадена Система с механизъм за вътрешен контрол и мониторинг на качеството на педагогическото взаимодействие в детското заведение.

       ІІ.Управление на качеството на образованието.

           Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейности, оценяване и внасяне на подобрения, както в работата на детските градини и училищата, така и в дейността на НИО. Това е и цикличен процес, който отчита постигнатия напредък от институциите спрямо набелязаните цели, информира обществеността относно постигнатите резултати и подпомага усъвършенстването на дейността на организацията и вземането на управленски решения.

          Законът за предучилищното и училищното образование регламентира два метода (модела) за оценка на качеството, които се намират във взаимовръзка. В зависимост от субекта и обекта на оценяване оценката е вътрешна (самооценка) и външна (инспектиране).

          При вътрешната оценка (самооценката), детската градина сама определя дейностите, процедурите и критериите за измерване и оценка на качеството на предоставяното  образование.

          Външната оценка (инспектирането) се осъществява от НИО по критерии и индикатори, методи и инструменти за инспектиране, утвърдени от директора на НИО. Разработените критерии и индикатори биха могли да се използват и при самооценяването. Вътрешната оценка не замества външната и обратно, те са взаимно свързани и се допълват.

      ІІІ.Атестиране на педагогическите специалисти

          Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността и със Стратегията за развитие на детската градина, а за директорите – и на управленската им компетентност.

         Целите на процеса на атестиране са:

    1.Установяване на постигнатите от педагогическите специалисти резултати от дейността им;

  1. Повишаване качеството на образованието на децата или учениците;

    3.Мотивиране на педагогическите специалисти за професионално усъвършенстване чрез повишаване на квалификацията;

    4.Установяване на потребността от методическа и организационна подкрепа на педагогическия специалист и осигуряване на наставник или наставници.

         Получените оценки от атестирането служат за:

  1. Кариерно развитие;
  2. Поощряване на педагогическите специалисти, получили високи оценки при атестирането;
  3. Насочване за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти с цел актуализиране, допълване или разширяване на професионалната им компетентност;
  4. Осигуряване на методическа и/или организационна подкрепа и осигуряване на наставник или наставници.

        Педагогическите специалисти се атестират на всеки 4 години. Атестирането на учителите и другите педагогически специалисти се извършва от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувана с педагогическия съвет.

       През учебната 2021/2022г. предстои атестиране на педагогическите специалисти в детската градина