Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Обществен съвет

        На основание Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища, издаден от министъра на образованието и науката, от 27.09.2016г., в ДГ „Мир”-Мездра и детска група с.Долна Кремена, Обществения съвет е регистриран през 2016г., след влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование. Той се състои от четирима членове и един председател/основни/ и четирима членове и един председател/резервни/.

        Общественият съвет в детското заведение подпомага вземането на важни решения и изслушва отчети при ръководството за изпълнението на поставените цели. Общественият съвет одобрява Стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението и, участва в работата на педагогическия съвет при обсъждане на програмата за превенция на отпадането от задължително предучилищно образование и предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи, предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на детската градина и инспектирането, както участва и в други дейности.

 

        Членове:

  1. Цветина Георгиева
  2. Анна Данкова
  3. Христина Ангелова
  4. Моника Иванова
  5. Елена Нанова

 

Мнение на родителите и членове на Обществения съвет за ДГ "Мир":

 

  • "ДГ "Мир" има опит и изградени традиции, които подпомагат децата в тяхното развитие. Учителите успяват успешно да приощят децата и превръщат посещаването на детската градина в празник. Индивидуалният подход към нуждите на всяко от децата дава добри резултати в усвояването на материала, поведението и постъпките им. Радвам се, че избрах ДГ "Мир" за своите деца!" - Моника, майка на дете от 1ва възрастова група и на още едно дете вече бивш възпитаник на ДГ "Мир"

Прикачени документи

правомощия на членовете на обществения съвет.pdf
ОС октомври 2020r.rar
ОС януари 2021.rar
ОС март 2021.rar
ОС април 2021.rar
OС юли 2021.rar
Стратегия за развитие на ДГ Мир 2021-2025.pdf
План за действие по изпълнение на Стратегията на ДГ Мир 2021-2023.pdf
Заповед административно и техническо лице.pdf
Заповед брой членове.pdf
Заповед поименен състав.pdf
Доклад- изпълнение на бюджет.pdf
Становище бюджет.pdf
Доклад-анализ за изпълнение на дейностите в Стратегията.pdf
Етичен кодекс.pdf
План за дейността на етичната комисия.pdf
Механизъм за превенция и противодействие на тормоза.pdf
Правила за равенство, осигуряване на равни възможности.pdf
План за превенция на ранно напускане.pdf
Стратегия за образователна интеграция.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности.pdf
Програма за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането.pdf
Мерки за повишаване на качеството.pdf
Присъствен списък.pdf
Протокол от проведено заседание м. октомври 2021.pdf
Искане.pdf
Покана Ани Данкова (1).pdf
Покана Елена Нанова (1).pdf
Покана Моника.pdf
Покана Христинка Ангелова (1).pdf
Присъствен списък януари 2022.pdf
Доклад януари 2022.pdf
Информация за изпълнението на бюджет януари 2022.pdf
Протокол №2 от 13.01.2022.pdf
Становище януари 2022.pdf
Обществен съвет април 2022.rar