ДГ 1 Мир
Детска градина в град Мездра

Обществен съвет

С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи
общности към всяка детска градина и всяко училище се създава обществен съвет.
Обществения съвет е орган за подпомагане развитието на детската градина и граждански контрол на управлението и.                  В ДГ "Мир" гр.Мездра обществения съвет е регистриран през 2016г. след влизане на ЗПУО. Той се сътои от 4 членове  и 1 председател/ основни/ и 4 членове  и 1 председател резервни.Представителите на родителите бяха излъчени  на събрания на родителите, свикано от
директора на ДГ"Мир" във всяка една група.

Обществения съвет ще помага за взимане на важни решения  и ще изслушва отчети на ръководството  за изпълнение на поставените цели.

 Функции на ОС в ДГ"Мир":

 • одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема
  ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 •  участва в работата на педагогическия съвет;
 • предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз
  основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на ДГ;
 • дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на
  капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му- за институциите на делегиран
  бюджет, които получават средства от държавния бюджет;
 • съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното
  към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на
  ДГ;
 • сигнализира компетентнитео ргани, когато при осъществяване на дейността си
  констатира нарушения на нормативнитеактове;

          Във връзка с прилагането чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование директора  на ДГ”Мир” гр.Мездра предостави отчет за изпълнението на Държавния бюджет за четвъртото тримесечие на 2018г., както следва:

  • на общо събрание на работниците и служителите на ДГ”Мир” гр.Мездра - 12.12.2018г. / Протокол №2/;
  • на събрание на обществения съвет- 20.12.2018г. /Протокол№4/.