Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Обществен съвет

С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко училище се създава обществен съвет. 

Общественият съвет е орган за подпомагане развитието на детската градина и граждански контрол на управлението и.

В ДГ "Мир" - град Мездра Общественият съвет е регистриран през 2016 г. след влизането на Закона за предучилищно и училищно образование. Той се състои от четирима членове и един председател (основни) и четирима членове и един председател (резервни).

Общественият съвет подпомага взимането на важни решения и изслушва отчети на ръководството за изпълнение на поставените  цели.

 

Функции на ОС в ДГ "Мир":

  • одобрява Стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението и;
  • участва в работата на педагогическия съвет;
  • предлага политики и мерки за подобряване на качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на ДГ;
  • дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера за капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението  му - за институциите на делегиран бюджет , които получават средства от държавния бюджет;
  • съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията на бюджета на ДГ;
  • сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове.