Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Обществен съвет

        На основание Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища, издаден от министъра на образованието и науката, от 27.09.2016г., в ДГ „Мир”-Мездра и детска група с.Долна Кремена, Обществения съвет е регистриран през 2016г., след влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование. Той се състои от четирима членове и един председател/основни/ и четирима членове и един председател/резервни/.

        Общественият съвет в детското заведение подпомага вземането на важни решения и изслушва отчети при ръководството за изпълнението на поставените цели. Обществения съвет одобрява Стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението и, участва в работата на педагогическия съвет при обсъждане на програмата за превенция на отпадането от задължително предучилищно образование и предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи, предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на детската градина и инспектирането, както участва и в други дейности.

 

        Членове:

  1. Цветина Георгиева
  2. Анна Данкова
  3. Христина Ангелова
  4. Моника Иванова
  5. Елена Нанова