Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Обществен съвет

        На основание Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища, издаден от министъра на образованието и науката, от 27.09.2016г., в ДГ „Мир”-Мездра и детска група с.Долна Кремена, Обществения съвет е регистриран през 2016г., след влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование. 

        Общественият съвет в детското заведение подпомага вземането на важни решения и изслушва отчети при ръководството за изпълнението на поставените цели. Общественият съвет одобрява Стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението и, участва в работата на педагогическия съвет при обсъждане на програмата за превенция на отпадането от задължително предучилищно образование и предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи, предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на детската градина и инспектирането, както участва и в други дейности.

 

        Членове/редовни/:

  1. Магдалена Руменова Буковска
  2. Христина Ангелова
  3. Моника Иванова
  4. Добромир Александров- председател
  5. Гергана Гергова
  6. Детелина Михайлова
  7. Елена Нанова

       Членове/резервни/:

1.Симона Пламенова Маркова

2.Мариета Стоянова Павлова

3.Илонка Руменова Василева

4.Нина Ивова Петрова

5.Невена Йорданова Силянова

 

Мнение на родителите и членове на Обществения съвет за ДГ "Мир":

 

  • "ДГ "Мир" има опит и изградени традиции, които подпомагат децата в тяхното развитие. Учителите успяват успешно да приощят децата и превръщат посещаването на детската градина в празник. Индивидуалният подход към нуждите на всяко от децата дава добри резултати в усвояването на материала, поведението и постъпките им. Радвам се, че избрах ДГ "Мир" за своите деца!" - Моника, майка на дете от 1ва възрастова група и на още едно дете вече бивш възпитаник на ДГ "Мир"

Прикачени документи

правомощия на членовете на обществения съвет.pdf
ОС октомври 2020r.rar
ОС януари 2021.rar
ОС март 2021.rar
ОС април 2021.rar
OС юли 2021.rar
Стратегия за развитие на ДГ Мир 2021-2025.pdf
План за действие по изпълнение на Стратегията на ДГ Мир 2021-2023.pdf
Заповед административно и техническо лице.pdf
Заповед брой членове.pdf
Заповед поименен състав.pdf
Доклад- изпълнение на бюджет.pdf
Становище бюджет.pdf
Доклад-анализ за изпълнение на дейностите в Стратегията.pdf
Етичен кодекс.pdf
План за дейността на етичната комисия.pdf
Механизъм за превенция и противодействие на тормоза.pdf
Правила за равенство, осигуряване на равни възможности.pdf
План за превенция на ранно напускане.pdf
Стратегия за образователна интеграция.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности.pdf
Програма за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането.pdf
Мерки за повишаване на качеството.pdf
Присъствен списък.pdf
Протокол от проведено заседание м. октомври 2021.pdf
Искане.pdf
Покана Ани Данкова (1).pdf
Покана Елена Нанова (1).pdf
Покана Моника.pdf
Покана Христинка Ангелова (1).pdf
Присъствен списък януари 2022.pdf
Доклад януари 2022.pdf
Информация за изпълнението на бюджет януари 2022.pdf
Протокол №2 от 13.01.2022.pdf
Становище януари 2022.pdf
Обществен съвет април 2022.rar
Покани април 2022.pdf
Искане април 2022.pdf
Присъствен списък април 2022.pdf
Информация април 2022.pdf
Доклад април 2022.pdf
Протокол април 2022.pdf
Становище бюджет април 2022.pdf
Становище познавателни книжки април 2022.pdf
Информация.pdf
Искане 22.07.2022.pdf
Покана Ангелова.pdf
Покана Данкова.pdf
Покана Иванова.pdf
Покана Нанова.pdf
Присъствен списък. .pdf
Доклад.pdf
Протокол 4.pdf
Становище.pdf
Покани за Обществен съвет - октомври 2022.rar
Присъствен списък ОС 17-10.pdf
Информация - изпълнение на бюджет .pdf
Протокол заседание .pdf
Доклад за изпълнението на бюджет .pdf
Становище бюджет ОС 17-10.pdf
Искане януари 2023.pdf
Покана Ангелова януари 2023.pdf
Покана Гергова януари 2023.pdf
Покана Данкова януари 2023.pdf
Покана Иванова януари 2023.pdf
Покана Михайлова януари 2023.pdf
Покана Нанова януари 2023.pdf
Присъствен списък 18.01.2023.pdf
Протокол от заседание на ОС 18.01.2023.pdf
Доклад за бюджет 4то към 31.12.2022 .pdf
Отчет на Стратегията.pdf
Информация за изпълнение на бюджета.pdf
Становище книжки .pdf
Становище бюджет .pdf
Искане до председател на Обществен съвет.pdf
Покана Анна Данкова.pdf
Покана Гергана Гергова.pdf
Покана Детелина Михайлова.pdf
Покана Елена Нанова.pdf
Покана Моника Иванова.pdf
Покана Христинка Ангелова.pdf
Становище.pdf
Протокол.pdf
Присъствен списък.pdf
Информация за изпълнение на бюджет за първо тримесечие на 2023.pdf
Доклад за изпълнение на бюджет за първо тримесечие 2023.pdf
Искане до председател Обществен съвет.pdf
Покана Ангелова.pdf
Покана Гергова.pdf
Покана Данкова.pdf
Покана Нанова.pdf
Покана Иванова.pdf
Покана Михайлова.pdf
Присъствен списък.pdf
Протокол общестевн съвет.pdf
Становище от обществен съвет.pdf
Искане до председател на Обществен съвет да свикване на редовно заседание
Покана за участие в заседание на обществен съвет до Христинка Ангелова
Покана за участие в заседание на обществен съвет до Магдалена Буковска
Покана за участие в заседание на обществен съвет до Гергана Гергова
Покана за участие в заседание на обществен съвет до Моника Иванова
Покана за участие в заседание на обществен съвет до Детелина Михайлова
Покана за участие в заседание на обществен съвет до Елена Нанова
Заповед за определяне броя на членовете на обществен съвет
Поименен списък на редовните и резервните членове на обществения съвет
Заповед за съхранение на документацията на обществения съвет
Становище от членовете на обществения съвет, относно изпълнението на бюджет за трето тримесечие на 2023г-
Доклад за изпълнението на бюджет за трето тримесечие на 2023г.
Информация за изпълнение на бюджет за трето тримесечие на 2023г.
Протокол № 1/23.10.2023г.
Присъствен списък на членовете от заседание, м. октомври 2023г.
Искане до председател на Обществен съвет да свикване на редовно заседание
Покана за участие в заседание на обществен съвет до Христинка Ангелова
Покана за участие в заседание на обществен съвет до Магдалена Буковска
Покана за участие в заседание на обществен съвет до Гергана Гергова
Покана за участие в заседание на обществен съвет до Моника Иванова
Покана за участие в заседание на обществен съвет до Детелина Михайлова
Покана за участие в заседание на обществен съвет до Елена Нанова
Доклад бюджет 2023г.
Информация бюджет 2023г.
Присъствен списък на членовете на заседание, м. януари 2024
Становище на членовете на обществения съвет за изпълнение на бюджет 2023г.
Протокол от заседание, м. януари 2024
Искане до председател на Обществен съвет да свикване на редовно заседание
Покана за участие в заседание на обществен съвет до Христинка Ангелова
Покана за участие в заседание на обществен съвет до Буковска
Покана за участие в заседание на обществен съвет до Гергана Гергова
Покана за участие в заседание на обществен съвет до Моника Иванова
Покана за участие в заседание на обществен съвет до Детелина Михайлова
Покана за участие в заседание на обществен съвет до Елена Нанова
Информация за изпълнението на бюджет за първо тримесечие на 2024г.
Доклад за изпълнението на бюджет за първо тримесечие на 2024г.
Присъствен списък
Становище за изпълнението на бюджет за първо тримесечие
Протокол от проведено заседание