Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Документи

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWG0TuCs1RgCi6TozHZPT3mDoEK7CuE3zOR6gQkyhdViPRIQ/viewform

Прикачени документи

Правилник за дейността на ДГ Мир 2021-2022.pdf
Стратегия за развитие на ДГ Мир 2021-2025.pdf
План за действие по изпълнение на Стратегията на ДГ Мир 2021-2023.pdf
Годишен план за дейността на ДГ 2021-2022.pdf
Правилник за вътрешния трудов ред на ДГ Мир.docx
Правилник за осигуряване на БУВОТ в ДГ Мир.docx
Система за мониторинг и контрол в ДГ Мир.docx
график контролна дейност на директора - административен.docx
график контролна дейност на директора - текущ итематичен.docx
Програмна система на ДГ Мир.docx
Програма за интекултурно образование.docx
Политика за защита на личните данни на ДГ Мир.docx
Стратегия за образователна интеграция на децата от етническите малцинства.docx
Правилник за дейността на педагогически съвет.docx
Система за поощряване на децата в ДГ Мир.docx
Правила за достъп до сграда и дворно пространство.docx
Вътрешни правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.docx
Инструкция за работа с перални машини.docx
Инструкция- видеодисплей.docx
Инструкция за препарати.docx
Инструкция- кухненско оборудване.docx
Инструкция хладилници.docx
Програма за провеждане на инструктаж на работното място.docx
Програма за провеждане на начален инструктаж.docx
Програма за провеждане на периодичен инструктаж.docx
План за дейността на ГУТ към ДГ Мир.docx
Мерки за намаляване на психичното напрежение, натовареност и стрес по време на работа.docx
Мерки за управление и контрол на професионалния риск при подхлъзване, спъване и падане .docx
Програма за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.docx
Доклад-анализ за изпълнение на дейностите в Стратегията.pdf
Стратегия за образователна интеграция.pdf
Правила за равенство, осигуряване на равни възможности.pdf
Програма за възпитание.docx
Вътрешни правила 01.04.2022.pdf