Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Документи

Прикачени документи

Стратегия за развитие на ДГ Мир 2021-2025.pdf
План за действие по изпълнение на Стратегията на ДГ Мир 2021-2023.pdf
План за дейността на ДГ Мир 2022-2023.pdf
Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ Мир.pdf
Правилник за дейността на ДГ Мир.pdf
Вътрешни правила за дарения.docx
Правилник за вътрешния трудов ред.docx
Правилник БУВОТ.docx
Заповед за определяне на екипи и групи-1.docx
Система за мониторинг и контрол.docx
график контролна дейност текущ.docx
график контролна дейност административен.docx
План за противодействие на тероризма.docx
Програмна система.docx
Програма интекултурно.docx
Правилник БУВОТ.docx
Вътрешни правила за безопасни условия на труд.docx
План за работа на ГУТ.docx
Инструкциая за работа с перални машини.docx
Инструкция- видеодисплей.docx
Инструкция за препарати.docx
Инструкция- кухненско оборудване.docx
Инструкция хладилници.docx
Мерки подхлъзване.docx
Мерки стрес.docx
Програма за провеждане на инструктаж на работното място.docx
Програма за провеждане на начален инструктаж.docx
Програма за провеждане на периодичен инструктаж.docx
План за дейността на етичната комисия.docx
ДЕТСКА ГРАДИНА график дейности по Етика (1).docx
Правилник за дейността на педагогически съвет.docx
Механизъм за противодейстие на насилието.docx
План за дейността на комисията - тормоз.docx
Правила за мероприятия извън детската градина.docx
Програма гражданско.docx
Програма за възпитание (1).docx
Вътрешни_правила 01. 09. 2022 г.(1) (1).docx
План за превенция - насилие.docx
Програма за наставничество.docx
Вътрешни правила архивиране.docx
Вътрешни правила за управление на човешките ресурси.docx
Вътрешни правила за инвентаризация.docx
График пералня.docx
График за работа на помощник-възпитателите- хигиена.docx
Инструкция ръце.docx
Инструкция за съхранение на храни.docx
Инструкция за хигиена на обекта.docx
Инструкция за хигиена на работни помещения.docx
Инструкция задължения кухня.docx
Инструкция почистване и дезинфекция.docx
Инструкция почистване на хладилник.docx
Механизъм обща подкрепа-.docx
Механизъм допълнителна подкрепа.docx
Система за поощряване на децата.docx
Система за поощряване на персонала.docx
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ЕПЛР.docx
Отчет на изпълнението на Плана за действие към Стратегията за развитие на ДГ за периода от 2021 до 2022 г.pdf
Програма за ранно детско развитие.docx