Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

        1.Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти:

а/ по програми на  специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации; обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на образованието и науката и са вписани в информационен регистър - в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране;

б/ в рамките на вътрешно-институционалната квалификация – в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.

2.Придобиване на професионално-квалификационна степен с тенденция за повишаването и.

3.Усъвършенстване на създадената Система за квалификационна дейност в детската градина.

4.Активно участие и провеждане на разнообразни форми на квалификационна дейност в детската градина и извън нея- практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научно-практически конференции и др.

5.Създаване на условия за повишаване на реалните резултати от пряката дейност на учителите- нарастване качеството на предварителната подготовка, спазване на задълженията, произтичащи от Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и вътрешните правилници и наредби.

6.Организиране на квалификация на непедагогическите специалисти.

7.Усъвършенстване уменията на педагогическите специалисти за прилагане на иновации и интерактивно обучение чрез участие в различни форми на обучение.

8.Организиране и обучение на родителите.

9.Актуализиране на професионалното портфолио на учителите .

10. Работа с Информационна база данни за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване на системата на предучилищното и училищното образование с педагогически специалист. (2021 г).

11. Кандидатстване по проект към Национална програма "Квалификация".

12. Кандидатстване по проект към Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала".

 

 

13.Съгласно Националната стратегия за развитие на подегагическите кадри /2014-2020г./, ще се търят възможности за осигуряване на подкрепяща среда за педагогически кадри на възраст до 35 години (възможности за кредитиране, поемане на битови и транспортни разходи за населени места с недостиг на педагогически кадри и др.).

Задачата за непрекъснато допълнително образование на педагогическите специалисти, осъществявано в различни форми, трябва да бъде както за осигуряване на тяхната функционална компютърна грамотност на нивото на съвременните изисквания, така и възможността да избират и използват методи и средства за достигане на образователните цели в гъвкава и мобилна информационна среда. Важна роля в масовия преход на педагогическите кадри към работа в мобилна информационна среда трябва да изиграе системата за допълнително образование за възрастни, квалификацията с помощта на дистанционното обучение и мрежовото взаимодействие между педагогическите кадри.

14.Съгласно чл.214.от ЗПУО в детските градини от системата на предучилищното и училищното образование се провежда практическа подготовка на:

а/студенти, които се обучават за придобиване на степен на висше образование в професионално направление, съответно на длъжностите на педагогическите специалисти;

б/ лицата, които са придобили степен на висше образование и се обучават за придобиване на професионална квалификация „учител“.

         Лицата , които самостоятелно участват в образователния процес под ръководството на учител-наставник, са стажант-учители.

         За организирането и провеждането на практическата подготовка се сключва договор между съответната детска градина и висшето училище.