Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти:

 

1.Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти:

а/ по програми на  специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации; обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на образованието и науката и са вписани в информационен регистър - в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране;

б/ в рамките на вътрешно-институционалната квалификация – в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.

2.Придобиване на професионално-квалификационна степен с тенденция за повишаването и.

3.Усъвършенстване на създадената Система за квалификационна дейност в детската градина.

4.Активно участие и провеждане на разнообразни форми на квалификационна дейност в детската градина и извън нея- практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научно-практически конференции и др.

5.Създаване на условия за повишаване на реалните резултати от пряката дейност на учителите- нарастване качеството на предварителната подготовка, спазване на задълженията, произтичащи от Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и вътрешните правилници и наредби.

6.Организиране на квалификация на непедагогическите специалисти.

7.Усъвършенстване уменията на педагогическите специалисти за прилагане на иновации и интерактивно обучение чрез участие в различни форми на обучение.

8.Организиране и обучение на родителите.

9.Актуализиране на професионалното портфолио на учителите .

10. Работа с Информационна база данни за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване на системата на предучилищното и училищното образование с педагогически специалист. (2021 г).

11. Кандидатстване по проект към Национална програма "Квалификация".

 

12.Съгласно Националната стратегия за развитие на подегагическите кадри /2014-2020г./, ще се търят възможности за осигуряване на подкрепяща среда за педагогически кадри на възраст до 35 години (възможности за кредитиране, поемане на битови и транспортни разходи за населени места с недостиг на педагогически кадри и др.).

Задачата за непрекъснато допълнително образование на педагогическите специалисти, осъществявано в различни форми, трябва да бъде както за осигуряване на тяхната функционална компютърна грамотност на нивото на съвременните изисквания, така и възможността да избират и използват методи и средства за достигане на образователните цели в гъвкава и мобилна информационна среда. Важна роля в масовия преход на педагогическите кадри към работа в мобилна информационна среда трябва да изиграе системата за допълнително образование за възрастни, квалификацията с помощта на дистанционното обучение и мрежовото взаимодействие между педагогическите кадри.

14.Съгласно чл.214.от ЗПУО в детските градини от системата на предучилищното и училищното образование се провежда практическа подготовка на:

а/студенти, които се обучават за придобиване на степен на висше образование в професионално направление, съответно на длъжностите на педагогическите специалисти;

б/ лицата, които са придобили степен на висше образование и се обучават за придобиване на професионална квалификация „учител“.

         Лицата , които самостоятелно участват в образователния процес под ръководството на учител-наставник, са стажант-учители.

         За организирането и провеждането на практическата подготовка се сключва договор между съответната детска градина и висшето училище.