Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти:

 

1.Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти:

а/ по програми на  специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации; обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на образованието и науката и са вписани в информационен регистър - в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране;

б/ в рамките на вътрешно-институционалната квалификация – в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.

2.Придобиване на професионално-квалификационна степен с тенденция за повишаването и.

3.Усъвършенстване на създадената Система за квалификационна дейност в детската градина.

4.Активно участие и провеждане на разнообразни форми на квалификационна дейност в детската градина и извън нея- практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научно-практически конференции и др.

5.Създаване на условия за повишаване на реалните резултати от пряката дейност на учителите- нарастване качеството на предварителната подготовка, спазване на задълженията, произтичащи от Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и вътрешните правилници и наредби.

6.Организиране на квалификация на непедагогическите специалисти.

7.Усъвършенстване уменията на педагогическите специалисти за прилагане на иновации и интерактивно обучение чрез участие в различни форми на обучение.

8.Организиране и обучение на родителите.

9.Актуализиране на професионалното портфолио на учителите .

10. Работа с Информационна база данни за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване на системата на предучилищното и училищното образование с педагогически специалист. (2021 г).

11. Кандидатстване по проект към Национална програма "Квалификация".

12. Кандидатстване по проект към Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала".

13.Съгласно Националната стратегия за развитие на подегагическите кадри /2014-2020г./, ще се търят възможности за осигуряване на подкрепяща среда за педагогически кадри на възраст до 35 години (възможности за кредитиране, поемане на битови и транспортни разходи за населени места с недостиг на педагогически кадри и др.).

Задачата за непрекъснато допълнително образование на педагогическите специалисти, осъществявано в различни форми, трябва да бъде както за осигуряване на тяхната функционална компютърна грамотност на нивото на съвременните изисквания, така и възможността да избират и използват методи и средства за достигане на образователните цели в гъвкава и мобилна информационна среда. Важна роля в масовия преход на педагогическите кадри към работа в мобилна информационна среда трябва да изиграе системата за допълнително образование за възрастни, квалификацията с помощта на дистанционното обучение и мрежовото взаимодействие между педагогическите кадри.

14.Съгласно чл.214.от ЗПУО в детските градини от системата на предучилищното и училищното образование се провежда практическа подготовка на:

а/студенти, които се обучават за придобиване на степен на висше образование в професионално направление, съответно на длъжностите на педагогическите специалисти;

б/ лицата, които са придобили степен на висше образование и се обучават за придобиване на професионална квалификация „учител“.

         Лицата , които самостоятелно участват в образователния процес под ръководството на учител-наставник, са стажант-учители.

         За организирането и провеждането на практическата подготовка се сключва договор между съответната детска градина и висшето училище.

 

За учебната 2020/2021 г. са осъществени следните вътрешно-институционални квалификации на педагогическите специалисти:

 • "Обмен на педагогически опит при проследяване постиженията на децата по образователно направление БЕЛ"
 • "Предметно-пространствена среда в детската група"
 • "Обсъждане на игрови форми и подходи в обучението по БЕЛ"
 • "Детското портфолио"
 • "Безопасност на движението по пътищата"

Продължаващите квалификации през учебната 2020/2021 г. са:

 • "Работа с група (клас). Работа в екип"
 • "Стъпки в комуникацията с родителите при съобщаване на проблем от развитието на детето им"
 • "Насоки и подкрепа при преподаване в новите условия - работа с платформа Zoom"
 • "Представяне на насоки и поредица от дейности в подкрепа на ученето и ранното детско развитие в условията на недиректно педагогическо взаимодействие - Уницеф"
 • Инспектиране от НИО. Атестация на педагогическите специалисти"
 • "Създаване и използване на онлайн образователни ресурси за предучилищен и училищен етап на образование"
 • "Google за образованито"
 • "Методика на обучението по БДП за деца (академия за безопасност). БДП за ДГ - формиране на пътна култура у подрастващите"
 • "Управление на качеството в образователната институция"
 • "Дизайн мислене: формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна среда"
 • "Развитие на компютърни и дигитални умения"

 

За учебната 2021/2022 г. са осъществени следните вътрешно-институционални квалификации на педагогическите специалисти:

 • "Дейности за педагогически специалисти за учене у дома"
 • "STEAM дейности в детската градина"
 • "Активно взаимодействие с родителите, относно организацията на педагогическото взаимодействие при работа в електронна среда"
 • "Обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики"
 • "БДП - запознаване на педагогическите специалисти с новите изисквания, свързани с обучението по БДП"
 • " Образователна трансформация в детската градина с LEGO Education" 
 • "Методическа подкрепа на педагогическите специалисти за активно взаимодействие при работа в електронна среда" 
 • "Модел на работа на млади учители в мултикултурна среда" 
 • "Оказване на методическа подкрепа на педагогически специалисти за създаване на образователни ресурси и популяризиране на дидактични материали за педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда"
 • "Трудният разговор с родителите..."
 • "Инициативност и предприемачески умения за деца, записани за задължително предучилищно образование"
 • "Методическа подкрепа на педагогическите специалисти за прилагане на стратегия за работа и взаимодействие с родителите в мултикултурна среда"
 • "Осигуряване на подкрепяща среда за плавен преход от задължително предучилищно образование към училище"
 • "Поддържане на психическото и физическото здраве на детето"
 • "Методическа подкрепа осигуряване на иновативна образователна среда чрез средства за повишване компетентностите на децата"
 • "Споделяне на АДИ при осъществяване на ПВРЕС"
 • "Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие"
 • "Възпитанието - споделена грижа и отговорност"
 • "Организиране и провеждане на празници в детската градина като метод за задържане и включване на децата в предучилищното възпитание
 • "Изграждане на здравна култура у децата в образователно-възпитателния процес"
 • "Физическата активност на децата"
 • "Работа с електронен дневник Onebook"
 • "Знам и спазвам правилата! - БДП"
 • "Професионалният стрес - практически техники и справяне със стреса на работното място"

 

Продължаващите квалификации през учебната 2021/2022 г. са:

 • "Работа с електронен дневник"
 • "Създаване на електронно портфолио на учителя"
 • "ТРИЗ педагогика и STEM обучение в детската градина"
 • "Майсторски клас: Рефлексивни иновативни педагогически технологии"

 

Повишаване на квалификацията на помощник-възпитателите:

Осъществените квалификации за помощник - възпитателите през учебната 2020/2021 г. са:

 • "Екипна работа - екип в група и екип на помощник-възпитателите"
 • "Длъжностна характеристика"

Осъществените квалификации за помощник - възпитателите през учебната 2021/2022 г. са:

 • "Качество на образованието в детската градина"
 • "Уеднаквяване на изискванията в дейността на помощник-възпитателите"