Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Принципи и стил на управление и ръководство на ДГ

             Управлението на детската градина е подчинено на действащите законови документи, прилага държавната, областната и общинската политика в областта на предучилищното образование, както и изпълнява общинските програми и стратегии за управление на образованието в Община Мездра.

            Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в детското заведение е педагогическия съвет, като директорът е председател на съвета и осигурява изпълнение на решенията му. Педагогическият съвет е колективен орган на управление. Дейността му се планира в годишния план и се подчинява на целите и задачите, определени в Стратегията за развитие за 4 –годишен период на детското заведение и плана за действие към стратегията. Членовете на педагогическия съвет  в детската градина разполагат с нужния интелектуален заряд, желание и отношение към търсене и предлагане, както и прилагане на новото, интересното, доброто.

           Стил на управление на директора на ДГ „Мир” –Мездра и детска група с.Долна Кремена.

           Директорът на детската градина  е учител, работодател, мениджър, служител, администратор, плановик, регулатор на вътрешните отношения в институцията, пример, основен организатор и координатор на цялостната дейност, контролен орган, като самият той е обект на контрол от страна на редица органи и институции.

           Директорът   има своята значима роля за обезпечаване на успешното „пътуване” към знанието, което детското заведение трябва да организира за своите малки възпитаници.

         Ролите, които трябва да изпълнява директора на съвременната образователна институция са много и разнопосочни. Базисна истина е, че управлението е сложна дейност, изискваща важни компетенции. Високи са и съвременните обществени очаквания и изисквания към детската градина и нейното модерно управление. Всичко това насочва съм значимата роля на изпълняващия директорската позиция.

          В професионалният профил на директора на детската градина приложимите и изисваните основни компетентности са:

  • Педагогическа компетентност;
  • Управленска компетентност;
  • Социална и гражданска компетентност.

         Компетентността по своята същност е комбинация от знания, умения, способности и нагласи, необходими за постигане на висока степен на свързаност между индивидуални качества и социалните цели на личността. В интерес на високите обществени очаквания към предучилищното образование е управлението на детската градина да бъде поверено на знаещи и можещи модерни мениджъри, подготвени  компетентни професионалисти и образовани лидери.

         Основните лидерски качества и умения, които е необходимо да притежава успешния лидер в работна среда са :

1.Увереност, а не несигурност.

2.Организационни умения, вместо хаос.

3.Комуникативност, на мястото на мълчанието.

4.Отдаденост, а не нехайство.

5.Честност, без задкулистни игри.

          Директорът на ДГ „Мир” Мездра  управлява финансовите средства по законосъобразен, икономичен, ефективен и ефикасен начин така, че да осигурят постигане на целите на институцията и да гарантират опазването и интересите на детското заведение. Осигурява изграждането, развитието и функционирането на СФУК в съответствие със спецификата на детската градина и осъществява финансово управление и контрол чрез следните взаимосвързани елементи:

  • Контролна среда;
  • Управление на риска;
  • Контролна дейност;
  • Информация и комуникация;
  • Мониторинг.

         Демократичният стил е колективен стил, при който ръководителят управлява съвместно със сътрудниците си. Той обикновено делегира власт на отделни лица от персонала и предлага сътрудничество при вземането на решения. По този начин груповите норми се възприемат от всички, проблемите и решенията се обсъждат заедно, осигурява се достатъчна свобода и инициатива на мленовете, поощряват се взаимният обмен на информация и сътрудничество.

         Принципи на управление.

1.Законосъобразност- спазване и прилагане на действащата нормативна уредба.

2.Демократичност и хуманност на педагогическо взаимодействие.

3.Равнопоставеност в отношенията, толерантност, позитивност.

4.Партньорство и сътрудничество.

5.Прозрачност.

6.Отговорност и морал.

7.Гъвкавост.

8.Ефективност и ефикасност.

9.Отчетност.

10.Устойчивост на резултатите.