Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

 

        ДГ „Мир” –Мездра с детска група с.Долна Кремена работи за осъществяване на успешно приобщаващо образование като крачка по пътя за постигане на крайната цел- създаване на приобщаващо образование, което да позволи на всички деца и възрастни, независимо от пол, възраст и етническа принадлежност да участва в живота на обществото и да имат своя принос, спазвайки клаузите, целите, задачите, принципите и ценностите заложени в Наредбата за приобщаващото образование.

        В детското заведение се осъществяват дейности, свързани с осъществяване на приобщаващото образование.

        І.Общата подкрепа за личностно развитие в детската градина и в групите за задължително предучилищно образование в училището, която е насочена към всички деца в групата и гарантира участието и изявата им в образователния процес и в дейността на детската градина, включва:

1.Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;

2.Занимания по интереси- ателиета, допълнителни форми и дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на способностите- спорт, художествена гимнастика, английски език, хореография и др.

3.Грижа за здравето, чрез програми, свързани със здравното образование, здравословното хранене с включване на родителите.

4.Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения, извършвано чрез скрининг тестове на децата на възраст от 3г. до 3г. и 6 месеца при постъпването за първи път на детето в детската градина и с писмено съгласие на родителя. В съдържанието на педагогическото взаимодействие се включват допълнителни ситуации по български език при индикации за обучителни затруднения на децата.

5.Поощряване с морални и материални награди. Децата  се поощряват с морални и материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на институционалната общност

6.Дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

7.Логопедична работа, която включва превенция и диагностика на комуникативните нарушения и на обучителни трудности;

8.Кариерно ориентиране чрез осъществяване на взаимно-допълващи се дейности за запознаване с професии чрез формите на педагогическо взаимодействие.

9.Превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение чрез включването на отделни деца в дейности за въздействие върху вътрешната мотивация, както и психологическа подкрепа.

10. Изграждане на позитивен организационен климат на подходяща психологическа среда в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Дейностите по превенция и интервенция на тормоза и насилието се разработват въз основа на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и на алгоритъм за неговото прилагане, утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката.

11.Осъществен превоз на децата от малките населени места, в които няма функциониращо детско заведение.