Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Визия, мисия, ценности

І. Визия.

           Животът на детето в ДГ „Мир”-Мездра и детска група с. Долна Кремена трябва да бъде един изпреварващ модел на предстоящия му пълноценен граждански живот.

 

ІІ. Мисия.

            ДГ „Мир”-Мездра с детска група с. Долна Кремена да продължи подготовката на децата в съответствие с потребностите чрез обучение, възпитание, социализация и отглеждане, като се осигури на младите хора възможности за усвояване на необходимия опит/знания, умения, компетентности, ценности и пр./, гарантиращ образованието в една или друга степен, винаги да е ориентирано към изграждане на определени умения за живот.

 

ІІІ. Ценности.

          1.Основна ценност е детето, неговото здраве, възпитание, образование и социализация.

          2.Грижа за детето и неговите конкретни нужди, подход на толерантно и  последователно отношение към личността на детето, системност при изграждане на личностните качества и черти на характера на детето и отговорност при проследяване на детското развитие.

          3.Приобщаване на детето към общочовешките нравствени ценности.

          4.Функционална, естетически и безопасна среда.

          5.Квалифицирани и учещи се педагози с поглед напред към иновациите и новите предизвикателства в предучилищния сектор.

          6.Стремеж към по-високи професионални и личностни компетентности.

          7.Уважение и зачитане на неповторимата уникалност дете-родител-учител.

          8.Успешно партньорство със семейството и другите институции, основано на традиция, доверие и взаимно уважение.

          9.Детскатата градина - гарант за осъществяване на националната общообразователна политика.

         10.Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в живота на детската градина.

         11.Съвременен тип мениджърско ръководство на детската градина, като се прилагат принципите на хуманизиране и демократизиране на управлението.