Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Визия, мисия, ценности

І. Визия.

           

             ДГ „  Мир“ гр. Мездра се развива като уникална образователна институция с етнокултурен профил и координиращи механизми с родители, местна власт и всички заинтересовани страни в мултикултурна образователна среда. Животът на детето в ДГ „Мир”-Мездра и детска група с. Долна Кремена  да бъде един изпреварващ модел на предстоящия му пълноценен граждански живот.

 

ІІ. Мисия.

            

             ДГ „Мир”-Мездра с детска група с. Долна Кремена е призвана да усъвършенства създадените педагогически, здравно-хигиенни, материални и етнопсихологически условия, необходими за качествен образователен процес, съобразен с националните норми и стандарти за педагогическо взаимодействие с всички адресати в мултикултурна образователна среда и  продължи подготовката на децата в съответствие с потребностите чрез обучение, възпитание, социализация и отглеждане, като  осигури на младите хора възможности за усвояване на необходимия опит/знания, умения, компетентности, ценности и пр./, гарантиращ образованието в една или друга степен, винаги да е ориентирано към изграждане на определени умения за живот.

               

 

ІІІ. Ценности.

         

             1. Основна ценност е детето, неговото здраве, възпитание, образование и социализация.

             2. Грижа за детето и неговите конкретни нужди, подход на толерантно и  последователно отношение към личността на  детето, системност при изграждане на личностните качества и черти на характера на детето и отговорност при проследяване на детското развитие.

            3. Приобщаване на детето към общочовешките нравствени ценности.

            4. Функционална, естетически и безопасна среда.

            5. Квалифицирани и учещи се педагози с поглед напред към иновациите и новите предизвикателства в предучилищния сектор.

           6. Стремеж към по-високи професионални и личностни компетентности.

           7. Уважение и зачитане на неповторимата уникалност дете-родител-учител.

           8. Успешно партньорство със семейството и другите институции, основано на традиция, доверие и взаимно уважение.

           9. Детскатата градина - гарант за осъществяване на националната общообразователна политика.

           10.Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в живота на детската градина.

           11. Съвременен тип мениджърско ръководство на детската градина, като се прилагат принципите на хуманизиране и демократизиране на управлението.