Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Взаимодействие с РУО Враца, Община Мездра, детски градини в Община Мездра, културни и други институции

            Доброто взаимодействие между институциите е сигурен гарант за осъществяване на пълноценно предучилищно образование.

            Водени от идеята всяко дете да се чувства специално, защитено и значимо и да получава качествено предучилищно образование, детската градина и РУО-Враца си взаимодействат изключително отговорно и ползотворно. Основен приоритет е изпълнението на европейски и национални директиви за постигане на европейско качество на предучилищното образование.

            Взаимодействието на детската градина и РУО-Враца се осъществява чрез:

               1.Методическа подкрепа и конструктивен контрол за ефективно провеждане на педагогическото взаимодействие.

               2.Организационна подкрепа и мониторинг при изпълнение на цялостната дейност на детската градина.

               3.Координиране и подпомагане при организирането на квалификационните форми на обучение.

               4.Оказване на организационна помощ при кандидатстване по проекти.

              5.Планиране на дейности, съгласно плана на РУО за развитие на личността на детето и неговото гражданско и здравно образование, както и развитие на предприемаческите умения още от детската градина.

             6.Осъществяване на много добра координация и комуникация чрез актуалния и функционален сайт на РУО-Враца, който дава възможност за информираност и бързи и адекватни контакти.

            ДГ „Мир” е общинска детска градина и успешно си партнира с Община Мездра и общинските структури за създаването на необходимата образователна среда и материално-техническата база за обезпечаване на образователния процес. Партньорството с Община Мездра се осъществява чрез:

              1.Отлична координация с кмета на Община Мездра и общинска администрация и подкрепа по отношение на поддържането на материално-техническата база, храненето на децата, осъществяване на финансова обезпеченост и финансов контрол върху разходването на средствата на детската градина от страна на Община Мездра като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

              2.Съвместна работа и партньорство при кандидатстване по проекти и програми.

              3.Подпомагане цялостната дейност на детската градина.

              4.Информационно осигуряване, както и организирането и провеждането на съвместни дейности и мероприятия.

           Детската градина трябва да  осигурява на децата  възможности за пълноценно културно –просветно възпитание и да разширява светогледа им извън рамките на учебното съдържание и извън рамките на територията на детската градина. Предлагането на  театрални и други културни прояви и участието на децата в съвместни инициативи и събития правят още по-лесна социалната адаптация на детето и повишаване на неговия кръгозор. Създава се траен интерес към театъра и книгите, с участието си в такива изяви децата повишават своя личен авторитет и самочувствие.

          Детската градина активно си взаимодейства с Народно читалище „Просвета 1925”-Мездра, библиотека, спортни клубове  и други културни институции.

          ДГ „Мир”-Мездра работи и ще продължава да работи в тясно сътрудничество с другите детски заведения на територията на Община Мездра. Партньорските отношения с детските градини се осъществява чрез:

  1. Обмен на добрите педагогически практики и инициативи.
  2. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията
  3. Създаване на среда за прилагане на положителни идеи, взаимопомощ и подкрепа
  4. Изграждане на дух на сътрудничество, уважителност и доверие – основна база за успешност.
  5. Организиране и провеждане на съвместни мероприятия и дейности/научно-практически конференции, тренинги, форуми и др./
  6. Съвместна работа по проекти и програми.