Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Взаимодействие с училището

           Основната цел на предучилищното образование е да осигури развитието на детето чрез образователно взаимодействие. Крайната цел на детската градина като институция е да предостави необходимите условия за развитие на способностите на децата, както и да осигури тяхната готовност за училище, като включва надграждаща информация по всяко образователно направление и образователни инициативи за обогатяване кръгозора на децата във всички сфери на човешкото познание.

          В предучилищното заведение се поставят основите на формирането на човешката личност. Училището с други средства продължава този процес. И двете институции носят отговорност пред държавата за формиране на личности, способни творчески да мислят и активно да участват в общите трудови процеси. Това налага диалектическа връзка между подготовката на децата от детската градина и задачите, които се решават в началното училище. Това се решава най-вече чрез постигане на общо-психологическа подготовка, готовност, която обхваща развитие на познавателните процеси, нравствено-волевата, мотивационната и емоционалната сфера, както и социално-психологическата подготовка.

          В ДГ „Мир”-Мездра и детска група с.Долна Кремена съществува пълноценно взаимодействие между ръководствата и педагозите на училища и детски градина за осъществяване на реална интеграция и подобряване на работата по приемствеността.