Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

За родителите

        Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и обучение на децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите.

        Родителите са участници и партньори в предучилищното образование заедно с децата, учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

        Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директорите, другите педагогически специалисти и родителите създават условия за постигане на целите определени в Закона за предучилищното и училищното образование, както и за формиране на положително отношение към детската градина и училището и мотивация за учене.

        В ДГ „Мир”-Мездра с детска група с.Долна Кремена съществува равнопоставеност на семейството като уникална възпитателна среда и детската градина като специфичен образователен феномен. Тези действия и отношения включват:

         1.Развитие на открити и честни взаимоотношения помежду им, така, че напредъкът на детето да бъде окуражаван и подкрепян през годината.

         2.Взаимно да подкрепят обучителните и възпитателните цели за детето.

         3.Разпознаване на потенциални проблеми достатъчно рано, така ,че да могат да бъдат предприети превантивни действия.

         4.Осигуряване на последователна и единна подкрепа и необходими действия, ако/и когато/ детето преживява трудности от образователно или социално естество в детската градина.

         5.Взаимна комуникация, информираност и непрекъснати контакти.

 


 

Прикачени документи

Правилник за дейността на ДГ Мир 2021-2022.pdf
Стратегия за развитие на ДГ Мир 2021-2025.pdf
План за действие по изпълнение на Стратегията на ДГ Мир 2021-2023.pdf
Доклад-анализ на изпълнението на дейностите заложени в СТратегията на ДГ .docx
Правила за организиране на приема на децата в детската градина.docx
Политика за защита на личните данни на ДГ Мир.docx
Процедура за отчитане и регистриране на отсъствиятана децата записани за задължително предучилищно образование.docx
Система за поощряване на децата в ДГ Мир.docx
Правила за участие на детето в организирани дейности извън детската градина.docx
Правила за достъп до сграда и дворно пространство.docx
Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към детската градина и ясла.docx
Заповед за ограничаване на достъпа.doc
заповед организация на пристигане на работа.docx
План за действие в условия на ковид.doc
Правила за поведение при съмнение или случай на КОвид.doc
Прием и изпращане на децата в детската градина.docx
Насоки в случай на раздяла и конфликт между родители.pdf
Насоки в случай на раздяла и конфликт между родители.pdf