Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

За родителите

        Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и обучение на децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите.

        Родителите са участници и партньори в предучилищното образование заедно с децата, учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

        Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директорите, другите педагогически специалисти и родителите създават условия за постигане на целите определени в Закона за предучилищното и училищното образование, както и за формиране на положително отношение към детската градина и училището и мотивация за учене.

        В ДГ „Мир”-Мездра с детска група с.Долна Кремена съществува равнопоставеност на семейството като уникална възпитателна среда и детската градина като специфичен образователен феномен. Тези действия и отношения включват:

         1.Развитие на открити и честни взаимоотношения помежду им, така, че напредъкът на детето да бъде окуражаван и подкрепян през годината.

         2.Взаимно да подкрепят обучителните и възпитателните цели за детето.

         3.Разпознаване на потенциални проблеми достатъчно рано, така ,че да могат да бъдат предприети превантивни действия.

         4.Осигуряване на последователна и единна подкрепа и необходими действия, ако/и когато/ детето преживява трудности от образователно или социално естество в детската градина.

         5.Взаимна комуникация, информираност и непрекъснати контакти.