Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Хранене и седмично меню

            Храната на децата в ДГ „Мир” и детска група с.Долна Кремена се приготвя на място в обособен кухненски блок в сградите на детската градина. Кухните са отлично  обзаведени с кухненско оборудване. Храната се приготвя, спазвайки изисквания на HACCP-  система за  управление и  осигуряване на безопасността на храните , Наредба № 8 от 04.12.2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, Наредба №  6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.), Наредба №  2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, „Сборник рецепти и ръководство за здравословното хранене на деца до 3-годишна възраст”- за яслените групи и „Сборник рецепти с наръчник за хранене на деца от 3 до 7 годишна възраст”- за децата от градинските групи.

            Менюто се изготвя от готвач, помощник- готвач, медицински специалист и домакин и се утвърждава от директора. За храненето на децата в яслена група се изготвя отделно меню. За информация на родителите, ежедневно менюто се поставя на видно за тях място. Доставката на хранителни продукти се осъществява чрез заявка към фирма доставчик, определена чрез процедура за възлагане на обществена поръчка към Община Мездра. Всеки продукт е придружен със сертификат за качество по БДС. Контролът на качеството на готовата храна се осъществява от медицински специалист и директора.

            На децата се предлага петдневно четирикратно хранене- закуска, подкрепителна закуска, обяд и следобедна закуска.

            Правилното и пълноценно хранене на децата е от първостепенно значение за растящия детски организъм. Имайки предвид интензивността на този процес и неговото правилно протичане, нашата цел е да доставим с приготвянето на питателна, прясна и здравословна храна всички необходими хранителни и енергийни вещества, необходими за децата.