Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Съдържание на предучилищното образование в ДГ "Мир"

        Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, предучилищното образование се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.

        Програмната система „Аз променям света” с автор проф. д-р Ирина Колева, по която дълги години работи ДГ „Мир”-Мездра с детска група с. Долна Кремена, е ориентирана към педагогическо взаимодействие в интеркултурна образователна среда. Философията и се определя от Закона за предучилищно и училищно образование, както и съпътстващите го държавни образователни стандарти по предучилищно образование. В нея за първи път в историята на българското предучилищно образование се разработва и внедрява ситуационният подход със съответстващата технология на проблемната педагогическа ситуация.

        Проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителите на съответната група в началото и в края на учебното време  по образователните направления.

        Детската градина, издава удостоверение за задължително предучилищно образование за децата, записани за задължително предучилищно образование в края на предучилищното образование. Удостоверението описва готовността на детето за постъпване в първи клас и в съответствие с очакваните резултати .

        Създадени са условия за провеждане на допълнителни педагогически дейности за развитие на способностите и компетентностите на децата.

        Популяризиране, изява и презентиране творчеството на децата: изложби на всекидневното творчество на децата.

        Разработена е действаща Програмна система на детската градина.

 

        През учебната 2022/2023г. към основните форми на педагогическо взаимодействие  на основание чл.5, ал. 3 от Наредба № 13/21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се добавя самостоятелно образователно направление по  интеркултурно образование  „Етнокултурно взаимодействие“, което е насочено към съхраняване и осъществяване на взаимоотношенията между всички участници в образователния процес, формирайки качества като уважение, емпатия, доверие, приемане и зачитане на различията. Приемането на културното многообразие, на съхранението  и развитието на различните културни идентичности са ключови за постигането на етнокултурно взаимодействие.

        В програмното съдържание по „Етнокултурно взаимодействие“ е залегнала хуманистичната идея за правата, уникалността и суверенността на личността; за разширяване възможностите за нейната многостранна социална реализация; за интеркултурността като възможност за взаимно обогатяване и естествен мост за взаимно опознаване и приемане.  Вниманието се фокусира, както върху съхраняването на специфичната културна идентичност, така и в културния диалог между етносите.

        Целта е комплексно въздействие както за образователно развитие, така и за личностното развитие и ефективното социализиране на децата от различни етноси.

        Приоритет на интеркултурното образование е реализиране на форми на педагогическо взаимодействие между децата от различни етноси за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда, за изграждане и възпитаване у детето, на социокултурен модел на поведение. Спазвайки принципа на междукултурната рефлексия и тръгвайки от различията между всички деца, учителят трябва да изгради цялостна система на доверие и споделени ценности.

        Обемът на образователното съдържание  включва конкретни представи, ценности, знания и умения за етнокултурното взаимодействие, систематизирани в две образователни ядра: Културна идентичност и осъзнатост, Интеркултурно взаимодействие и права на детето.

        Дейностите  са подчинени на целта за  стимулиране на интеркултурна компетентност на детето и неговата емоционална интелигентност.

        Форма за осъществяване на самостоятелното образователно направление по  интеркултурно образование  „Етнокултурно взаимодействие“ се осъществява в основна форма на педагогическо взаимодействие с хорариум- 1 педагогическа ситуация седмично над максималният общ брой педагогически ситуации за целодневна организация за I, II и III възрастова група и 2 педагогически ситуации седмично над максималният общ брой педагогически ситуации за целодневна организация за IV възрастова група.