Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Съдържание на предучилищното образование в ДГ "Мир"

        Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, предучилищното образование се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.

        Програмната система „Аз променям света” с автор проф. д-р Ирина Колева, по която дълги години работи ДГ „Мир”-Мездра с детска група с. Долна Кремена, е ориентирана към педагогическо взаимодействие в интеркултурна образователна среда. Философията и се определя от Закона за предучилищно и училищно образование, както и съпътстващите го държавни образователни стандарти по предучилищно образование. В нея за първи път в историята на българското предучилищно образование се разработва и внедрява ситуационният подход със съответстващата технология на проблемната педагогическа ситуация.

        Проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителите на съответната група в началото и в края на учебното време  по образователните направления.

        Детската градина, издава удостоверение за задължително предучилищно образование за децата, записани за задължително предучилищно образование в края на предучилищното образование. Удостоверението описва готовността на детето за постъпване в първи клас и в съответствие с очакваните резултати .

        Създадени са условия за провеждане на допълнителни педагогически дейности за развитие на способностите и компетентностите на децата.

        Популяризиране, изява и презентиране творчеството на децата: изложби на всекидневното творчество на децата.

        Разработена е действаща Програмна система на детската градина.