Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Такси

Съгласно чл. 30, ал.1 за отглеждане, възпитание и обучение на децата в детските градини по чл. 2, ал.1, т.1 родителите или настойниците заплащат такси съгласно Закона за местните данъци и такси.

В раздел III Такси за детски ясли и детски градини, чл. 28, ал.6 се определят следните такси:

  • не се заплаща такса за деца до 3 г. възраст;
  • родителите заплащат месечна такса за ДГ в размер на 35 лв.;
  • за деца от ПГ - 5 год. и ПГ - 6 год. месечната такса е 20 лв.

Родителите на деца ненавършили 5 год. възраст посещаващи подготвителна за училище група, заплащат пълния размер на месечната такса - 35 лв.

Родителите на децата от подготвителните училищни групи - 5 и 6 год. в дните на неучебно време заплащат пълния размер на таксата - 35 лв.

В ДГ посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително уведомяване от родителите или настойниците. За времето, през което детето не е посещавало детска градина по неуважителни причини и без предварително подадена молба, то се води на ДГ и заплаща такса.

Таксата се събира от домакина от 1-во до 10-то число на месеца. Родителят получава квитанция, доказваща платената такса и има задължението да я пази една година за справка при необходимост.

След 15-то число децата с неплатени такси се отстраняват от ДГ до заплащането им.

При невъзможност или нежелание на родителите таксата да бъде заплатена, ръководството на ДГ "Мир" - град Мездра и  детската група в с. Долна Кремена подава информация до данъчните власти за предприемане на законови мерки по компетентност.