Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Такси

Родителите или настойниците на децата, считано от 01.04.2022 г. не заплащат такси, съгласно Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мездра. Решението е продиктувано от приетия през м. февруари т.г. от Народното събрание Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр.17 от 01.03.2022 г.), в преходните и заключителни разпоредби, на който се правят промени в Закона за местните данъци и такси, в Закона за предучилищното и училищното образование и в Закона за здравето. 

С тези изменения от 01.04.2022 г. се отменя събирането на месечни такси за ползване на детски градини и ясли. Мярката цели да облекчи финансово родителите и семействата на деца, които посещават детски градини и ясли.